DEVELIA: wyniki finansowe

2019-11-14 00:23
publikacja
2019-11-14 00:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Develia_S.A._-_QSr_za_III_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
I. Aktywa trwałe 1 222 696 2 046 472 279 563 475 924
II. Aktywa obrotowe 1 603 109 1 528 196 366 542 355 394
III. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 461 318 - 105 478 -
IV. Aktywa razem 3 287 123 3 574 668 751 583 831 318
V. Kapitał własny 1 528 847 1 497 799 349 563 348 325
VI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 528 847 1 497 799 349 563 348 325
VII. Udziały niekontrolujące - - - -
VIII. Zobowiązania długoterminowe 1 072 692 1 207 757 245 265 280 874
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 670 117 869 112 153 219 202 119
X. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 15 467 - 3 536 -
XI. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,42 3,35 0,78 0,78
XII. Przychody ze sprzedaży 714 182 637 450 165 757 149 865
XIII. Zysk brutto ze sprzedaży 274 869 242 934 63 795 57 114
XIV. Zysk netto 158 566 144 432 36 802 33 956
XV. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 158 566 144 432 36 802 33 956
XVI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
XVII. Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,35 0,32 0,08 0,08
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.
XVIII. Aktywa razem 1 620 844 1 513 921 370 597 352 075
XIX. Kapitał własny 917 036 892 888 209 675 207 648
XX. Zysk netto 145 025 130 290 33 659 30 631


Wybrane dane finansowe (I-XI, XVIII-XIX) zaprezentowane
są na 30.09.2019 oraz na 31.12.2018


W związku z połączeniem Develia S.A. oraz LC Corp Invest
XX Sp. z o.o. dane porównywalne Develia S.A. zaprezentowane w punktach
XVIII-XX zostały przekształcone


Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg
następujących zasad:


a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i
pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień
30.09.2019 r. wynosił on 4,3736 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2018
r. wynosił on 4,3000 EUR/PLN.


b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji
sprawozdania z całkowitych dochodów za 3 kwartały 2019 roku oraz za 3
kwartały 2018 roku przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią
arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj.
odpowiednio: 4,3086 EUR/PLN oraz 4,2535 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Develia S.A. - QSr za III kwartał 2019 roku.pdfDevelia S.A. - QSr za III kwartał 2019 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2019-11-14 Paweł Ruszczak Członek Zarządu ds.Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki