REKLAMA
WAŻNE

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 06:58
publikacja
2020-11-27 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr3_2020-1-2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 636 302 566 094 143 247 131 387
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 21 949 16 795 4 941 3 898
III. EBITDA 30 044 24 308 6 764 5 642
IV. Zysk_strata_brutto 21 806 14 633 4 909 3 396
V. Zysk_strata_netto 17 774 11 680 4 001 2 711
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 323 12 315 5 251 2 858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 232 -8 383 -953 -1 946
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 066 -2 042 -4 067 -474
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 025 1 890 231 439
X. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 2,97 1,95 0,67 0,45
XI. 30.09.2020 r. 31.12.2019 r. 30.09.2020 r. 31.12.2019 r.
XII. Aktywa razem 267 405 229 217 59 072 53 826
XIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 161 756 138 575 35 733 32 541
XIV. Zobowiązania długoterminowe 29 953 28 190 6 617 6 620
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 131 803 110 385 29 116 25 921
XVI. Kapitał własny 105 649 90 642 23 339 21 285
XVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 321 1 404
XVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 17,67 15,16 3,90 3,56
XX. Dane jednostkowe 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 01.01-30.09.2019
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 337 710 299 359 76 027 69 479
XXII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 4 881 5 137 1 099 1 192
XXIII. EBITDA 4 994 5 108 1 124 1 186
XXIV. Zysk_strata_brutto 11 564 11 273 2 603 2 616
XXV. Zysk_strata_netto 10 663 10 358 2 400 2 404
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 250 1 972 56 458
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 454 890 778 207
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 609 -2 490 -812 -578
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 95 372 21 86
XXX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,78 1,73 0,40 0,40
XXXI. 30.09.2020 r. 31.12.2019 r. 30.09.2020 r. 31.12.2019 r.
XXXII. Aktywa razem 142 726 114 398 31 529 26 863
XXXIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 59 780 39 425 13 206 9 258
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 4 683 5 650 1 035 1 327
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 55 097 33 775 12 171 7 931
XXXVI. Kapitał własny 82 946 74 973 18 323 17 605
XXXVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 321 1 404
XXXVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 13,87 12,54 3,06 2,94


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:


poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca III kwartału 2020 r. - 1EUR
= 4,4420 PLN oraz III kwartału 2019 r. - 1 EUR = 4,3086 PLN;


poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną
akcjęprzeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień
30.09.2020 r.- 1 EUR = 4,5268 PLN i dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR =
4,2585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr3_2020-1-2.pdfGK_Delko_Raport_QSr3_2020-1-2.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-11-27 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki