Cudzoziemcy kupują coraz więcej ziemi

2019-07-04 22:38
publikacja
2019-07-04 22:38

Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców.

/ YAY Foto

Sejm zajął się w czwartek wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2018 roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Za wnioskiem głosowało 168 posłów, przeciwko było 246, a 8 wstrzymało się od głosu. Tym samym Sejm przyjął sprawozdanie. Zgodnie z przepisami zezwolenia na zakup nieruchomości gruntowych dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ze sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał 241 zezwoleń na nabycie 302 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 26,09 ha. Wśród wydanych zezwoleń 41 dotyczyło nieruchomości rolnych oraz leśnych o łącznej powierzchni 14,19 ha - głownie o charakterze mieszanym - jednocześnie rolnym i leśnym.

W 2018 roku minister wydał ponadto 89 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 5668,63 m kw. na rzecz obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla porównania rok wcześniej takich zezwoleń wydano 80.

Wydanych zostało też 5 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami, bądź użytkownikami wieczystymi ponad 6,82 ha nieruchomości położonych w Polsce.

W 2018 roku szef MSWiA wydał osiem decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz akcji i udziałów. Powodem było zwykle niewykazanie przez cudzoziemca jego trwałych więzi z Polską. W niektórych przypadkach cudzoziemcy nie spełnili innych wymogów ustawowych.

Ze sprawozdania za ubiegły rok przygotowanego przez MSWiA wynika, że najbardziej zainteresowani zakupem nieruchomości w Polsce są cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 1 maja 2016 roku nie muszą się ubiegać o zezwolenia.

"Powierzchnia nabytych przez tę grupę cudzoziemców nieruchomości w roku 2018 stanowi ponad 96 proc. powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych. Przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim nieruchomości gruntowe przeznaczone pod inwestycje gospodarcze nabywane przez przedsiębiorców, a także na cele stałego zamieszkania na terenie Polski przez obywateli państw członkowskich EOG, którzy żyją i pracują w Polsce" - czytamy w uzasadnieniu sprawozdania.

Z danych resortu wynika, że kupnem ziemi na terenie Polski w dalszym ciągu zainteresowani są obywatele Ukrainy. W ubiegłym roku otrzymali oni 177 zezwoleń, co stanowi 73 proc. wszystkich zezwoleń na zakup nieruchomości gruntowych dla osób fizycznych.

W 2018 roku zarejestrowano 7334 transakcje dotyczące nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5035,51 ha z czego 1044 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 798,91 ha. 9197 transakcji dotyczyło natomiast lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 603 529,30 m kw. Podane liczby dotyczą zakupu nieruchomości na podstawie wymaganych zezwoleń i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. Dzięki niej szef MSWiA otrzymuje pełniejsze informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nowe przepisy poszerzają katalog nadsyłanych przez notariuszy dokumentów i zakładają objęcie nim – oprócz aktów notarialnych – także aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia.

Chodzi także o umowy zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce. Przed nowelizacją szef MSWiA uzyskiwał te informacje wyłącznie od notariuszy i z sądów.

autor: Marcin Chomiuk

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki