REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 15:41
publikacja
2022-09-30 15:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
00_MSSF_06.2021_06.2022_w._oststeczna_do_podpisu-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_06.2021_06.2022_v.ostateczna_do_podpisu-sig_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_JZP_JSF_przeglad_srodroczny_skrocony_gieldowa_MSSF_CT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_JZP_SSF_przeglad_srodroczny_skrocony_gieldowa_MSSF__CT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 2 702 19 073 582 4 194
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (890) 1 486 (192) 327
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 263) (2 136) (1 780) (470)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (8 105) (335) (1 746) (74)
V. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (8 105) (335) (1 746) (74)
VI. Całkowite dochody ogółem (8 105) (335) (1 746) (74)
VII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (8 105) (335) (1 746) (74)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 156 9 075 3 049 1 996
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 584 14 831 3 572 3 262
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 542) (3 627) (6 363) (798)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 198 20 279 258 4 460
XII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,11 -0,01 -0,02 0,00
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,11 -0,01 -0,02 0,00
XIV. Na dzień 30 czerwca 2022 Na dzień 30 czerwca 2021 Na dzień 30 czerwca 2022 Na dzień 30 czerwca 2021
XV. Aktywa razem 264 320 276 794 56 471 61 227
XVI. Kapitały własne 145 873 130 038 31 165 28 764
XVII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 145 873 130 038 31 165 28 764
XVIII. Zobowiązania 118 447 146 756 25 306 32 462
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży 345 197 74 43
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (106) (477) (23) (105)
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (203) (552) (44) (122)
XXII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (194) (1 400) (42) (308)
XXIII. Całkowite dochody ogółem (194) (1 400) (42) (308)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - - - -
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem - - - -
XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,02 0,00 0,00
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,02 0,00 0,00
XXX. Na dzień 30 czerwca 2022 Na dzień 30 czerwca 2021 Na dzień 30 czerwca 2022 Na dzień 30 czerwca 2021
XXXI. Aktywa razem 185 985 184 665 39 735 40 847
XXXII. Kapitały własne 156 665 157 271 33 471 34 788
XXXIII. Zobowiązania 29 320 27 394 6 264 6 059
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
00 MSSF 06.2021_06.2022 w. oststeczna do podpisu-sig (1).pdf00 MSSF 06.2021_06.2022 w. oststeczna do podpisu-sig (1).pdf Sprawozdanie jednostkowe
Raport 1H 2022.pdfRaport 1H 2022.pdf Raport
SSF MSSF 06.2021_06.2022 v.ostateczna do podpisu-sig (1).pdfSSF MSSF 06.2021_06.2022 v.ostateczna do podpisu-sig (1).pdf Sprawozdanie skonsolidowane
1_JZP_JSF_przeglad_srodroczny_skrocony_giełdowa MSSF_CT.pdf1_JZP_JSF_przeglad_srodroczny_skrocony_giełdowa MSSF_CT.pdf Raport biegłego z przeglądu jedn. spr.
1_JZP_SSF_przeglad_srodroczny_skrocony_giełdowa MSSF_ CT.pdf1_JZP_SSF_przeglad_srodroczny_skrocony_giełdowa MSSF_ CT.pdf Raport biegłego z przeglądu skons. spr.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki