0,3700 zł
0,00% 0,0000 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._3Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._3Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. DANE SKONSOLIDOWANE od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017
II. Przychody ze sprzedaży 1 529 23 727 359 5 574
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (10 080) (40 378) (2 370) (9 486)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (18 949) (48 207) (4 455) (11 325)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (23 470) (49 908) (5 518) (11 725)
VI. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (23 470) (49 908) (5 518) (11 725)
VII. Całkowite dochody ogółem (23 470) (19 510) (5 518) (4 583)
VIII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (23 470) (19 510) (5 518) (4 583)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 562 (5 308) 367 (1 247)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 511 11 972 1 061 2 813
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 646) (7 491) (1 327) (1 760)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 427 (827) 100 (194)
XIII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,31 -0,26 -0,07 -0,06
XIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,31 -0,26 -0,07 -0,06
XV. Na dzień 30 września 2018 Na dzień 30 września 2017 Na dzień 30 września 2018 Na dzień 30 września 2017
XVI. Aktywa razem 316 521 565 216 74 102 131 168
XVII. Kapitały własne 184 895 423 097 43 287 98 187
XVIII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 184 895 423 097 43 287 98 187
XIX. Zobowiązania 131 626 142 119 30 816 32 981
XX. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - - -
XXI. Grupa zobowiązań związanych z działalnością zaniechaną - - - -
XXII. DANE JEDNOSTKOWE od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017
XXIII. Przychody ze sprzedaży 638 6 149 150 1 445
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (771) 2 348 (181) 552
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (40 084) (41 973) (9 424) (9 861)
XXVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (40 317) (42 380) (9 479) (9 956)
XXVII. Całkowite dochody ogółem (40 317) (42 380) (9 479) (9 956)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 283 3 817 537 897
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 281 3 66 1
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 570) (3 822) (604) (898)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem (6) (2) (1) -
XXXII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) (1) (1) (0) (0)
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) (1) (1) (0) (0)
XXXIV. Na dzień 30 września 2018 Na dzień 30 września 2017 Na dzień 30 września 2018 Na dzień 30 września 2017
XXXV. Aktywa razem 235 751 471 011 55 193 109 306
XXXVI. Kapitały własne 192 303 433 878 45 021 100 689
XXXVII. Zobowiązania 43 448 37 133 10 172 8 617


Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu
finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:-
za okres bieżący – 4,2535- za okres poprzedni –
4,2566pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na koniec okresu sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:- za
okres bieżący – 4,2714- za okres poprzedni – 4,3091-
na dzień 31 grudnia 2017 – 4,1709


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-29 Maciej Szturemski Prezes Zarządu
2018-11-29 Tomasz Jurga Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.