CUBE.ITG S.A.: Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki

2019-07-30 16:21
publikacja
2019-07-30 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
CUBE.ITG S.A.
Temat
Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 92/2017 Emitent informuje, iż w dniu 12 lipca 2019r. otrzymał Oświadczenie od Centralnego Ośrodka Informatyki (dalej „COI”) z dnia 08 lipca 2019r. o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji umowy ramowej nr COI/U/3201/50c/2016 oraz zawartych umów wykonawczych nr 5/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w wysokości 29 700 000,00 zł oraz umowy wykonawczej nr 3/2016 z dnia 12 października 2016 w wysokości 7 800 000,00 zł. Jednocześnie, Emitent informuje iż COI wskazało, iż kwota kary umownej 10,2 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 92/2017 została omyłkowo skalkulowana i w jej miejsce nalicza karę w wysokości 7 800 000,00 zł. Łączna wysokość kar umownych po wykonanych potrąceniach z służącymi Cube.ITG S.A. należnościami wg oświadczenia COI wynosi 35 797 731,04 zł.
Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem COI, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 92/2017, bowiem COI nie wskazało utworów, któych dotyczy rzekome naruszenie przeniesienia praw autorskich . W ocenie Spółki utwory takie nie powstały. Rezultaty prac konsultantów nie miały bowiem cech utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie, a treść sporządzonych protokołów odbioru prac nie potwierdza powstania takich utworów. Wobec powyższego Spółce nie można postawić zarzutu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy wykonawczej w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, a roszczenie o zapłatę kary umownej nie istnieje a także potrącenie z należnościami jest nieskuteczne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-30 Marek Girek Prezes Zarządu Marek Girek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki