3,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
CPL_oswiadczenie_RN_dot_oceny_sprawozdan_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
CPL_oswiadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
2018_Grupa_CPL_List_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
COMPERIA_BSSF_2018_FINAL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_Grupa_CPLsprawozdanie_zarzadu_FINAL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comperia.pl_GK_sprawozdanie_z_badania_2018_05032019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 385 22 380 6 184 5 272
II. Zysk na działalności operacyjnej -7 403 -3 366 -1 735 -793
III. EBITDA (skorygowana)* 168 960 39 226
IV. Zysk brutto -7 700 -3 440 -1 805 -810
V. Zysk netto -7 538 -3 543 -1 767 -835
VI. Całkowite dochody ogółem -7 538 -3 543 -1 767 -835
VII. Aktywa razem 13 672 16 050 3 180 3 848
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 85 75 20 18
IX. Należności krótkoterminowe 5 064 4 077 1 178 977
X. Zobowiązania krótkoterminowe 4 285 5 243 997 1 257
XI. Zobowiązania długoterminowe 106 1 765 25 423
XII. Kapitał własny 9 282 9 042 2 159 2 168
XIII. Kapitał podstawowy 349 216 81 52
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 947 834 -456 196
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 985 -628 -465 -148
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 736 747 1 579 176
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 2 803 954 657 225
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -2,16 -1,64 -0,51 -0,39
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -2,16 -1,64 -0,51 -0,39


* EBITDA (skorygowana)
- oznacza zysk operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o
wartość odpisów aktualizujących na wartości niematerialneRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5 z dnia 2019-03-29 o treści:


Zarząd Spółki
Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje,
zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
[„Rozporządzenie”], o dokonaniu korekty
skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, przekazanego w
dniu 6 marca 2019 r. („Raport”), polegającej na uzupełnieniu Raportu
o (omyłkowo wcześniej pominiętą) treść: 


1)     
oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca
2019 r. w sprawie Komitetu Audytu (stosownie do wymogu § 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia); 


2)     
oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 marca
2019 r. dotyczącego oceny sprawozdań Grupy Kapitałowej Spółki za rok
2018 (stosownie do wymogu 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia oraz art. 382
§ 3 Kodeksu spółek handlowych).


W związku z powyższym, Spółka przekazuje Raport w wersji
skorygowanej w powyższym zakresie, tj. uzupełniony o powyższe
oświadczenia.


Plik Opis
CPL_oświadczenie_RN_dot_oceny_sprawozdań_2018.pdfCPL_oświadczenie_RN_dot_oceny_sprawozdań_2018.pdf CPL_oświadczenie_RN_dot_oceny_sprawozdań_2018
CPL_oświadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018.pdfCPL_oświadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018.pdf CPL_oświadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018 Grupa CPL List zarządu.pdf2018 Grupa CPL List zarządu.pdf List Zarzadu do Akcjonariuszy
COMPERIA BSSF 2018_FINAL-sig-sig.pdfCOMPERIA BSSF 2018_FINAL-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2018_Grupa CPLsprawozdanie zarządu_FINAL-sig-sig.pdf2018_Grupa CPLsprawozdanie zarządu_FINAL-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie zarządu
Comperia.pl GK sprawozdanie z badania 2018_05032019.pdfComperia.pl GK sprawozdanie z badania 2018_05032019.pdf Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2019-03-29 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-29 Wiesława Karwowska Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg achunkowych półki, Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o. Wiesława Karwowska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.