REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2021-04-30 18:41
publikacja
2021-04-30 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
RS_2020_Grupa_Comp_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Sprawozdanie_z_badania_SSF_-_COMP.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Comp_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 720 877 730 548 161 119 169 824
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 750 54 152 7 543 12 588
III. Zysk (strata) brutto 26 475 39 010 5 917 9 068
IV. Zysk (strata) netto 13 264 18 132 2 965 4 215
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 15 216 18 585 3 401 4 320
VI. Całkowity dochód 13 107 18 395 2 929 4 276
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 693 7 484 23 399 1 740
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 745) (23 077) (7 095) (5 364)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (79 392) 14 888 (17 744) 3 461
X. Przepływy pieniężne netto, razem (6 444) (705) (1 440) (164)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,18 3,89 0,71 0,90
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,18 3,89 0,71 0,90
XV. Aktywa razem 996 024 1 043 006 215 833 244 923
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456 904 516 821 99 009 121 362
XVII. Zobowiązania długoterminowe 56 858 89 751 12 321 21 076
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 400 046 427 070 86 688 100 286
XIX. Kapitał własny 539 120 526 185 116 824 123 561
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 511 796 496 549 110 903 116 602
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 206 3 474
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,10 88,91 19,74 20,88
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,10 88,91 19,74 20,88


Pozycje I-XIV zawierają dane odpowiednio za
okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.Pozycje
XV - XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj.
odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RS 2020 Grupa Comp S.A_.pdfRS 2020 Grupa Comp S.A_.pdf RS-2020 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2020
20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf20 Sprawozdanie z badania SSF - COMP.BES.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK
Comp za rok 2020
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdf Oświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Comp 2020.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych z działalności Grupy Kapitałowej Comp za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bogumiła Lewandowska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki