REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2023-03-01 17:30
publikacja
2023-03-01 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_4_2022_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_4_2022_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 858 210 1 627 149 396 350 355 467
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 147 943 187 227 31 556 40 902
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 153 652 174 290 32 773 38 075
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 109 108 123 038 23 272 26 879
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 161 108 197 447 34 364 43 134
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -73 225 -150 955 -15 619 -32 978
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 889 -62 773 -7 655 -13 713
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 51 994 -16 281 11 090 -3 557
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 13,41 15,13 2,86 3,31
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 13,41 15,13 2,86 3,31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 210 551 1 067 448 258 207 233 195
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 066 67 390 2 360 14 722
XIV. Zysk (strata) brutto 86 430 93 353 18 435 20 394
XV. Zysk (strata) netto 68 169 78 048 14 540 17 050
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 170 109 285 10 061 23 874
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 244 -109 804 905 -23 988
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 453 -28 587 1 590 -6 245
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 58 867 -29 106 12 556 -6 358
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,38 9,60 1,79 2,10
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,38 9,60 1,79 2,10
XXIII. KAPITAŁY 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 278 650 1 185 912 272 639 257 841
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 048 450 1 018 093 223 555 221 353


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-31.12.2022 r.: 4,6883 (waluta EUR);Średnia arytmetyczna
średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01-31.12.2021
r.: 4,5775 (waluta EUR);


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2022 r.: 4,6899;31.12.2021
r.: 4,5994.


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 12 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 4 2022 jednostkowy.pdfQSr 4 2022 jednostkowy.pdf QSr 4 2022 jednostkowy
QSr 4 2022 skonsolidowany.pdfQSr 4 2022 skonsolidowany.pdf QSr 4 2022 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-01 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2023-03-01 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki