37,0000 zł
0,54% 0,2000 zł
Ciech SA (CIE)

Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 47 / 2019 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji Grupy CIECH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("CIECH" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH - Spółka informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Spółki („Zarząd”) podjął uchwałę o przyjęciu koncepcji reorganizacji Grupy CIECH („Koncepcja Reorganizacji”).

Koncepcja Reorganizacji przewiduje wprowadzenie podziału kompetencji w Grupie CIECH pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi – business unitami („BU”), a Spółką. Przyjęcie Koncepcji Reorganizacji służy realizacji zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzeniu efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy, a także usprawnieniu procesów biznesowych i decyzyjnych oraz zwiększeniu transparentności funkcjonowania Grupy CIECH. W ramach realizacji Koncepcji Reorganizacji przewiduje się rozpoczęcie działań zmierzających do wyodrębnienia w ramach Grupy CIECH niezależnych podmiotów, które będą stanowiły BU lub będą wchodziły w skład poszczególnych BU Grupy CIECH:
1. BU Soda;
2. BU Sól;
3. BU Agro;
4. BU Żywice;
5. BU Krzemiany;
6. BU Opakowania;
7. BU Pianki.

CIECH funkcjonować ma jako podmiot kierujący Grupą CIECH odpowiedzialny m.in. za budowanie długoterminowej i trwałej wartości Grupy CIECH dla wszystkich akcjonariuszy, ustalanie strategii Grupy CIECH, w tym poszczególnych BU, wyznaczanie celów dla BU oraz monitorowanie i rozliczanie z ich realizacji, świadczenie określonych usług na rzecz BU oraz budowanie i utrzymywanie pożądanej kultury organizacyjnej w Grupie CIECH.

Celem planowanych działań jest stworzenie takiej struktury Grupy CIECH, w której każdy BU będzie działał jako odrębna spółka lub spółka sub-holdingowa. BU będą odpowiedzialne za realizację swojej strategii oraz swoje wyniki finansowe. Wszystkie spółki i spółki sub-holdingowe tworzące BU docelowo będą zależne od Emitenta. Zgodnie z założeniami Koncepcji Reorganizacji nastąpi integracja, konsolidacja i umiejscowienie działalności operacyjnej danego BU w jego ramach. Skutkować to będzie miedzy innymi tym, iż przychody oraz koszty z działalności BU będą generowane w tym BU.

W celu osiągnięcia powyższego, przyjęta Koncepcja Reorganizacji obejmuje przeprowadzenie szeregu działań korporacyjnych, w wyniku których w drodze podziałów spółek lub transferu aktywów wewnątrz Grupy CIECH (w drodze aportów, sprzedaży, potencjalnie likwidacji niektórych spółek) ma zostać osiągnięta struktura docelowa Grupy CIECH. Zarząd Spółki nie wyklucza przy tym zmiany sposobu reorganizacji w odniesieniu do działań wynikających z Koncepcji Reorganizacji w zależności od postępów w pozyskiwaniu niezbędnych zgód lub ewentualnych innych kwestii prawnych lub biznesowych. Ponadto, planowane jest dalsze uproszczenie struktury Grupy CIECH poprzez połączenia lub likwidacje pozostałych spółek zależnych Emitenta o mniejszym znaczeniu dla Grupy.

Z uwagi na złożoność procesu, konieczność uzyskiwania licznych zgód i decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania procesów wewnątrzgrupowych takich, jak podziały, podwyższenia kapitałów wymagające rejestracji przez właściwe sądy itp. na obecnym etapie planowana data zakończenia procesu implementacji Koncepcji Reorganizacji przypada na koniec 2022 roku.

Koncepcja Reorganizacji została przygotowana w uzgodnieniu z renomowanymi doradcami podatkowymi i prawnymi, tak aby jej realizacja była przeprowadzona w sposób maksymalnie transparentny i bezpieczny zarówno z prawnego, jak i podatkowego punktu widzenia, w szczególności uwzględniając otoczenie prawne, w tym obowiązujące przepisy oraz ich aktualną wykładnię prezentowaną przez organy podatkowe lub sądy administracyjne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">Subject:</font></span></b><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B"> Adoption
of the CIECH Group Reorganisation Concept</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<b><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">Text of the report:</font></span></b>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">In reference to Current Report
No. 34/2018 of 5 December 2018, in which CIECH S.A. ("<b>CIECH</b>"
or the "<b>Company</b>") informed on the adoption of the CIECH
Group’s Strategy for 2019-2021 (the “<b>Strategy</b>”),
Current Report No. 8/2019 of 19 March 2019, in which the Company advised
on the initiation of a detailed review of options in terms of changes in
the corporate and organisational structure and the structure of assets
of the CIECH Group – the Company herewith informs that on 25 November
2019, the Management Board of the Company (the “<b>Management Board</b>”)
adopted a resolution on the adoption of the reorganisation concept of
the CIECH Group (the “<b>Reorganisation Concept</b>”). </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">The Reorganisation Concept
provides for the division of competences within the CIECH Group among
individual business areas - business units (the “<b>BUs</b>”) and
the Company. The adoption of the Reorganisation Concept is to serve the
realisation of the key goal under the Strategy, i.e. the creation of an
effective and diversified chemical holding generating long-term positive
value for shareholders, as well as improvement of business and
decision-making processes and improving the transparency of the
operation of the CIECH Group. As part of the implementation of the
Reorganisation Concept, activities have been envisaged which are aimed
at separating independent entities within the CIECH Group that will
constitute BUs or will be part of the individual CIECH Group BUs:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">1.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Soda;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">2.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Salt;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">3.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Agro;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">4.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Resins;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">5.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Silicates;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">6.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Packaging;</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 39.15pt; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span><font color="#1B1B1B">7.</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font color="#1B1B1B" size="7.0pt" face="Times New Roman">      
</font></span><span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">BU Foams.</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 1.0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">CIECH is to operate as the
entity managing the CIECH Group, responsible, among others, for building
the long-term and sustainable value of the CIECH Group for all
shareholders, defining the strategy of the CIECH Group, including
individual BUs, setting goals for the BUs as well as monitoring and
accounting for their achievement, providing specified services to BUs,
and building and maintaining the desired organisational culture within
the CIECH Group.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">The purpose of the planned
activities is to create such a structure of the CIECH Group in which
each BU will operate as a separate company or a sub-holding company. BUs
will be responsible for the implementation of their strategy and their
financial results. All companies and sub-holding companies forming BUs
will ultimately depend on the Issuer. In accordance with the assumptions
of the Reorganisation Concept, there will be integration, consolidation
and placing of the operational activity of the BU within such a BU. This
will result, among others, in revenues and expenses from the BU's
activities generated in such a BU.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">In order to achieve the above,
the adopted Reorganisation Concept involves a number of corporate
activities, as a result of which the target structure of the CIECH Group
is to be achieved through the division of companies or transfer of
assets within the CIECH Group (i.e. contributions in kind, sale and
liquidation of some companies, if applicable). The Management Board of
the Company does not rule out changing the reorganisation method with
regard to activities arising from the Reorganisation Concept, depending
on the progress in obtaining necessary approvals or any other legal or
business issues. In addition, further simplification of the CIECH Group
structure is planned through mergers or liquidations of other
subsidiaries of the Issuer with less significance for the Group. </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">Given the complexity of this
process, the need to obtain numerous administrative approvals and
decisions, and the need to implement intra-group processes, such as
divisions, capital increases requiring registration by competent courts,
etc., at this stage, the planned date of the completion of the process
of implementing the Reorganisation Concept is the end of 2022.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: -7.5pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: normal; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span lang="EN-GB"><font color="#1B1B1B">The Reorganisation Concept has
been prepared in consultation with renowned tax and legal advisors in
order to ensure that its implementation is carried out, to the largest
extent, in a transparent and safe manner, from both a legal and a tax
point of view, and in particular, taking into account the legal
environment, including applicable laws and their current interpretation
as presented by tax authorities or administrative courts.</font></span>
</p>
<span lang="EN-GB" style="line-height: 115%"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif" color="#1B1B1B"><br style="line-height: 115%">
<b>Legal basis:</b> Article 17.1 of the Regulation of the European
Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market
Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European
Union L No. 173, p. 1).</font></span>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-11-25 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.