REKLAMA
PIT 2023

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 00:10
publikacja
2023-09-28 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ENEL-MED_SF_I_polrocze_2023_-_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_SF_I_polrocze_2023_-_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_za_I_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENEL-MED_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_w_I_polroczu_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze/2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 297 467 235 051 64 485 50 628
II. Koszt własny sprzedaży 287 621 235 979 62 350 50 828
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 780 -16 298 -386 -3 511
IV. Zysk (strata) brutto 4 723 -21 347 1 024 -4 598
V. Zysk (strata) netto 4 506 -19 271 977 -4 151
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 28 280 279 28 280 279 28 280 279 28 280 279
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,16 -0,68 0,03 -0,15
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 663 11 228 7 731 2 419
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 766 -21 740 -4 502 -4 683
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 335 -24 003 -4 625 -5 170
XI. Aktywa trwałe 415 898 372 452 93 454 79 416
XII. Aktywa obrotowe 62 731 59 700 14 096 12 729
XIII. Kapitał własny 156 543 152 033 35 176 32 417
XIV. Zobowiązania długoterminowe 199 809 175 645 44 898 37 452
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 122 277 104 473 27 476 22 276
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,54 5,38 1,24 1,15
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 928 235 046 64 151 50 627
XVIII. Koszt własny sprzedaży 285 453 235 031 61 880 50 624
XIX. Zysk (strata) na działalności operacynej -1 266 -15 113 -274 -3 255
XX. Zysk (strata) brutto 4 258 - 21 200 923 -4 566
XXI. Zysk (strata) netto 4 349 -19 231 943 -4 142
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 28 280 279 28 280 279 28 280 279 28 280 279
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,15 -0,68 0,03 -0,15
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 122 12 218 9 131 2 632
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwesycyjnej -21 112 -21 750 -4 577 -4 685
XXVI. Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej -18 113 -26 044 -3 926 -5 610
XXVII. Aktywa trwałe 458 212 413 242 102 962 88 113
XXVIII. Aktywa obrotowe 48 511 40 039 10 901 8 537
XXIX. Kapitał własny 154 604 150 256 34 740 32 038
XXX. Zobowiązania długoterminowe 203 028 180 512 45 621 38 490
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 149 091 122 513 33 501 26 123
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,47 5,31 1,23 1,13


Kurs EUR/PLN-dla danych bilansowych -30.06.2023 - 4,4503, 30.06.2022
- 4,6806, 31.12.2022 - 4,6899-dla danych rachunków zysków i strat -
30.06.2023 - 4,6130, 30.06.2022 - 4,6427, 31.12.2022 - 4,6883Do
przeliczenia danych bilansowych użyto średniego kursu NBP na dzień
bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujacych na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy danego okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ENEL-MED SF I półrocze 2023 - skonsolidowane.pdfENEL-MED SF I półrocze 2023 - skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2023
ENEL-MED Raport z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2023.pdfENEL-MED Raport z przeglądu skonsolidowanego SF za I półrocze 2023.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023
ENEL-MED SF I półrocze 2023 - jednostkowe.pdfENEL-MED SF I półrocze 2023 - jednostkowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023
ENEL-MED Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2023.pdfENEL-MED Raport z przeglądu jednostkowego SF za I półrocze 2023.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023
ENEL-MED Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2023.pdfENEL-MED Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
2023-09-28 Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu
2023-09-28 Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki