REKLAMA
PIT 2023

CD PROJEKT SA: Rejestracja zmian Statutu Spółki

2023-10-09 18:05
publikacja
2023-10-09 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CD_PROJEKT_SA_-_Statut_Spolki_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CD_PROJEKT_SA_-_Articles_of_Association_-_consolidated_text.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-09
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, że dnia 9 października 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku („Walne Zgromadzenie”) w sprawie zmiany treści § 11, § 12 oraz § 19 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 26/2023), w wyniku których:

(i) dotychczasowy § 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z jednego lub więcej członków.”;

(ii) dotychczasowy § 12 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która począwszy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 wynosi cztery lata.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”;

(iii) dotychczasowy § 19 ust. 3 lit c) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
„c) w sprawach powołania, odwołania Członka Zarządu, zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu;”,

2) zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 26/2023), w wyniku której w § 28 Statutu Spółki dodany został ust. 6 o następującym brzmieniu:

„6. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Pełna treść uzasadnień do projektów przywołanych wyżej uchwał opublikowana została w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 10 maja 2023 roku.
Załączniki
Plik Opis
CD PROJEKT SA - Statut Spółki - tekst jednolity.pdfCD PROJEKT SA - Statut Spółki - tekst jednolity.pdf Statut CD PROJEKT S.A. - tekst jednolity
CD PROJEKT SA - Articles of Association - consolidated text.pdfCD PROJEKT SA - Articles of Association - consolidated text.pdf CD PROJEKT S.A. Articles of Association - consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 40/2023


Subject: Registration of amendments in the Company Articles of
Association


Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and
periodic information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered seat in Warsaw
(“the Company”) informs that on 9 October 2023 the District Court for
the City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Department of the National
Court Registry, has registered the following amendments of the Company
Articles:


1) amendments to the Company Articles introduced on the basis of the
resolution no. 22 of the Ordinary General Meeting of the Company of 6
June 2023 (“General Meeting”) concerning amendments to § 11, § 12 and §
19 of the Company Articles (full text of the resolution published in the
Current Report no. 26/2023), as a result of which:


(i) the existing § 11 of the Company Articles was given the following
content:


“The Management Board shall consist of one or more persons.”;


(ii) the existing § 12 of the Company Articles was given the following
content:


1. „Management Board members are appointed and dismissed by the
Supervisory Board. Management Board members are appointed to a joint
term which begins on the date of convocation of the General Meeting
which approves the financial statement for the year 2016, and lasts 4
years.


2. The Management Board acts in compliance with the Management Board
Rules of Conduct instituted by way of a Management Board resolution and
approved by the Supervisory Board. Management Board resolutions require
an absolute majority of votes.”;


(iii) the existing § 19 section 3 item (c) of the Company Articles was
given the following content:


„c) appointment or dismissal of a Management Board member, suspension of
a Management Board member or delegation of a Supervisory Board member to
act as a Management Board member in temporary capacity;”,


2) amendment to the Company Articles introduced on the basis of the
resolution no. 23 of the General Meeting concerning amendments to § 28
of the Company Articles (full text of the resolution published in the
Current Report no. 26/2023), as a result of which in § 28 of the Company
Articles section 6 was added as follows:


„6. The Management Board may remit to shareholders an advance dividend
which shall count towards the expected dividend payable at the end of
the financial year, as long as the Company’s approved financial
statement for the previous financial year shows a profit and the Company
holds sufficient cash assets to enable such payment. The advance
dividend may comprise at most half of the profit achieved since the
close of the preceding financial year, as listed in the financial
statement which has undergone a formal audit, increased by reserve
capital to which profits have been reassigned and which may be used by
the Management Board to remit advance payments, and decreased by any
uncovered losses or unpaid shares. Payment of an advance dividend
requires approval by the Supervisory Board.”


The consolidated text of the Company Articles, incorporating the
amendments introduced on the basis of the above-mentioned General
Meeting resolutions, is appended to this report. The full content of the
justifications for the drafts of the above-mentioned resolutions was
published in Current Report no. 20/2023 of 10 May 2023.


Disclaimer


This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English-speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-09 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki