REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

CD PROJEKT SA: Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT

2022-12-06 10:11
publikacja
2022-12-06 10:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-06
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu, przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Spokko sp. z o.o. („Spokko”) - spółki zależnej Emitenta, decyzji o stopniowym wygaszaniu projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów (ang. The Witcher: Monster Slayer) realizowanego przez zespół Spokko. W rezultacie, między innymi: (i) wstrzymany zostanie dalszy rozwój projektu, (ii) 31 stycznia 2023 roku zakończona zostanie dystrybucja gry na Google Play i Apple App Store dla nowych graczy, (iii) 30 czerwca 2023 roku gra przestanie być dostępna dla dotychczasowych graczy, a projekt, tym samym, zostanie z tą datą zamknięty.

Podjęte decyzje są kierunkowo zgodne z założeniami aktualizacji strategii biznesowej Grupy CD PROJEKT (tj. opublikowanymi założeniami Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT), która przewiduje koncentrację Grupy na podstawowej działalności i realizację projektów mobilnych we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

W związku z planowanym zaangażowaniem części zespołu oraz zasobów Spokko w inne projekty realizowane przez CD PROJEKT RED, działaniem zarekomendowanym przez Zarząd Spółki i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spokko jest reorganizacja Grupy CD PROJEKT w roku 2023 poprzez połączenie Spółki (jako spółki przejmującej) i Spokko (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Informacja o formalnym uzgodnieniu, przez Zarządy spółek, planu połączenia, zostanie ujawniona przez Emitenta w drodze raportu bieżącego.

Spółka Spokko nie podlegała dotychczas konsolidacji w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CD PROJEKT. Zarząd Spółki informuje ponadto, że w konsekwencji decyzji o wygaszaniu projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów i planowanej reorganizacji zaistniały przesłanki do aktualizacji wartości udziałów Spokko. Zarząd Spółki zleci przeprowadzenie testu na utratę wartości. Aktualizacja wartości udziałów Spokko uwzględniona zostanie w wyniku finansowym i sumie bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Całkowita wartość udziałów Spokko w księgach Emitenta na dzień 5 grudnia 2022 roku wynosiła 32,4 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 54/2022


Subject:
Decision concerning the future of The Witcher: Monster Slayer project by
Spokko sp. z o.o., a subsidiary of CD PROJEKT S.A., and planned
reorganization within the CD PROJEKT Group


Legal
basis: Art.
17 of MAR – inside information


Content:


The
Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (“the
Company” or “Issuer”) hereby discloses that the
Extraordinary Shareholders’ Meeting of Spokko sp. z o.o. (“Spokko”),
a subsidiary of the Issuer, has voted to gradually phase out The
Witcher: Monster Slayer, which is the project carried out by the Spokko
team. In consequence, among other: (i) further development of the
project will be discontinued; (ii) distribution of the game to new
gamers on Google Play and Apple App Store will end on 31 January 2023;
(iii) access to the game will be disabled for players on 30 June 2023,
which has the effect of fully shutting down the project on that date. 


The
decisions are consistent with the main vectors of the CD PROJEKT Group’s
strategy update (i.e. the published CD PROJEKT Group Long-Term Strategic
Growth Outlook document), which specifies that the Group intends to
focus on its core business activities while carrying out mobile projects
in collaboration with external partners. 


In
conjunction with the expected future involvement of part of the Spokko
team and resources in other projects underway at CD PROJEKT RED, the
Management Board of the Company, together with the Extraordinary
Shareholders’ Meeting of Spokko, recommend that a reorganization of the
CD PROJEKT Group be carried out in 2023 by merging the Company (as the
surviving company) with Spokko (as the target company) pursuant to Art.
492 §
1 item 1 of the Commercial Companies Code. Information on formal
agreement, by both companies’ management boards, concerning the merger
plan will be disclosed by the Issuer by way of a current report.


Spokko
has not heretofore been subject to consolidation in the scope of the CD
PROJEKT Group’s consolidated financial statements. The Management Board
of the Company furthermore announces that, as a consequence of the
decision to phase out The Witcher: Monster Slayer project and the
planned reorganization, there is reason to carry out revaluation of
Spokko shares. The Management Board will therefore order an asset
impairment test. Revaluation of Spokko shares will be reflected in the
financial result and balance sheet total in separate and consolidated
financial statements for 2022. The total value of Spokko shares, as
listed in the Issuer’s books on 5 December 2022 was 32.4 million PLN.


Disclaimer:


Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-06 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki