REKLAMA

CCC: Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego

2019-11-21 18:21
publikacja
2019-11-21 18:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-21
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz pozostałe podmioty z Grupy CCC, tj.: CCC.eu Sp. z o.o., eobuwie.pl S.A., Gino Rossi S.A. (dalej: „Kredytobiorcy”) zawarły Umowę limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa”, „Limit”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej: „Bank”).

W ramach niniejszej Umowy Bank udzielił limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 530.000.000,00 PLN (pięćset trzydzieści milionów złotych) na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 21 listopada 2019 roku do dnia 21 listopada 2022 roku. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 21 listopada 2022 roku.

W ramach Limitu Bank udzielił Kredytobiorcom sublimitów na:
1) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów złotych), na finansowanie zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę zobowiązań z tytułu umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Emitenta CCC.eu Sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym, RB nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 roku;
2) kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje bankowe i akredytywy do łącznej kwoty 130.000.000,00 PLN (sto trzydzieści milionów złotych).

Zabezpieczenie Umowy stanowić będą:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 795.000.000,00 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), na prawie własności nieruchomości należących do CCC S.A. oraz eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.
2) zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 795.000.000,00 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) na sorterze, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. oraz na zapasach stanowiących własność eobuwie.pl S.A.,
3) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego,
4) weksle własne in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi,
5) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy zawartej przez Emitenta oraz podmioty z Grupy CCC z Bankiem.

Niniejsza Umowa, jest jednym z elementów komunikowanej przez Spółkę polityki, mającej na celu obniżenie udziału finansowania krótkoterminowego na rzecz istotnego zwiększenia finansowania długoterminowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-11-21 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki