REKLAMA

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 21:22
publikacja
2023-04-27 21:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_CHSA_Sprawozdanie_z_badania_(JSF).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_CHSA_Sprawozdanie_z_badania_(JSF).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cavatina_Holding_JSF.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Udział w zyskach jednostkach zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności 45 367,00 194 325,00 9 677,00 42 452,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 53 411,00 191 663,00 11 392,00 41 871,00
III. Zysk (strata) brutto 35 052,00 190 995,00 7 476,00 41 725,00
IV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 34 862,00 184 515,00 7 436,00 40 309,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -26 756,00 -11 158,00 -5 707,00 -2 438,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -289 955,00 -478 038,00 -61 847,00 -104 432,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe 312 968,00 496 613,00 66 755,00 108 490,00
VIII. Środki pieniężne 7 726,00 11 469,00 1 648,00 2 506,00
IX. Liczba akcji (średnia ważona w okresie) 25 389 881,00 20 706 417,00 25 389 881,00 20 706 417,00
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,37 8,91 0,29 1,95
XI. Liczba akcji (średnia ważona w okresie) 25 389 881,00 20 783 148,00 25 389 881,00 20 783 148,00
XII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,37 8,88 0,29 1,94
XIII. Aktywa razem 1 927 487,00 1 604 822,00 410 987,00 348 920,00
XIV. Kapitał Własny 1 095 355,00 1 060 493,00 233 556,00 230 572,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 818 542,00 523 382,00 174 533,00 113 794,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 590,00 20 947,00 2 898,00 4 554,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:
- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł,
- na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł,
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł,
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml Pismo Zarządu
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xades podpis PZ
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xades podpis SZzD
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtml Sprawozdanie finansowe CHSA
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-12-31-PL.xhtml.xades podpis JSF
22 CHSA Sprawozdanie z badania (JSF).xhtml22 CHSA Sprawozdanie z badania (JSF).xhtml Sprawozdanie z badania
22 CHSA Sprawozdanie z badania (JSF).T.xhtml.xades22 CHSA Sprawozdanie z badania (JSF).T.xhtml.xades podpis SB
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtmlCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml Oświadczenie RN - KA
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xades podpis RN_KA
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtmlCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml Oświadczenie RN - SF
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xades podpis RN_SF
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtmlCAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml Wskaźnik zadłużenia netto
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xades podpis WZN
Cavatina Holding JSF.zipCavatina Holding JSF.zip
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6,25% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki