REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego

2021-03-26 11:12
publikacja
2021-03-26 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż Spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), w dniu 25 marca 2021 roku podpisała list intencyjny z Terrabio Sp. z o.o.
Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest rozpoczęcie w dobrej woli negocjacji i ustalenia ostatecznych warunków inwestycji kapitałowej dokonanej przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. i określonej w maksymalnej kwocie 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w Spółkę Terrabio Sp. z o.o. List intencyjny oraz jego postanowienia zobowiązują strony do poczynienia dalszych konkretnych ustaleń w trakcie trwania negocjacji i obowiązywania niniejszego porozumienia tj. 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od daty jego podpisania.
Terrabio Sp. z o.o. oferuje szybką diagnostykę w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Zespół Terrabio Sp. z o.o. tworzą wybitni eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji z umysłami otwartymi na nowe pomysły i innowacyjne technologie. Dzięki współpracy młodych ambitnych naukowców, specjalistów od komercjalizacji i kadry zarządzającej spółka buduje swą pozycję na rynku diagnostyki molekularnej. http://terrabio.tech/.
O kolejnych etapach w negocjacjach, jak i skutku finalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ESPI
current report No. 4 / 2021
Legal
basis: Art. 17 sec. 1 of MAR -
confidential informationPublic
Chancellery Subject:
Signing a letter of intent by the Issuer's
subsidiary CARLSON
INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw
(the Company, the Issuer), hereby informs that the Issuer's subsidiary
CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (being in the
organization), on March 25, 2021, it signed a letter of intent with
Terrabio Sp. z o.o.The
subject of the signed letter of intent is the commencement of goodwill
negotiations and determination of the final terms of the capital
investment made by CARLSON INVESMENTS ASI S.A. and specified in the
maximum amount of PLN 4,000,000 (say: four million zlotys) into the
Terrabio Sp. z o.o. The letter of intent and its provisions oblige the
parties to make further specific arrangements during the negotiations
and the validity of this agreement, ie 3 consecutive calendar months
from the date of its signing.Terrabio
Sp. z o.o. offers quick diagnostics in the field of plant diseases,
water and food safety. The team of Terrabio Sp. z o.o. created by
outstanding experts with a narrow field of specialization with minds
open to new ideas and innovative technologies. Thanks to the cooperation
of young ambitious scientists, commercialization specialists and
management staff, the company is building its position on the molecular
diagnostics market. http://terrabio.tech/The
Issuer will inform about the next stages of the negotiations and the
final result in a separate report.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-26 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki