REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CAPITEA S.A.: wyniki finansowe

2021-10-29 17:53
publikacja
2021-10-29 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2.Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Capitea_S.A._za_pierwsze_polrocze_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3.Srodroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_i_Spolki_za_pierwsze_polrocze_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4.Oswiadczenie_Zarzadu_o_sporzadzonych_sprawozdania_finansowych_06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5.Raport_z_przegladu_Capitea_SSF_1h_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.Stanowisko_Zarzadu_dot._wniosku_wyrazonego_w_raporcie_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1H2020_Opinia_Rady_Nadzorczej_do_stanowiska_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2.Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Capitea_S.A._za_pierwsze_polrocze_2020r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5.Raport_z_przegladu_JSF_Capitea_1h_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6.Stanowisko_Zarzadu_dot._wniosku_wyrazonego_w_raporcie_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody 41 160 29 286 9 268 6 830
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 154 (24 420) 2 511 (5 695)
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 347) (48 823) (754) (11 386)
IV. Zysk (strata) brutto (94 100) (106 686) (21 188) (24 880)
V. Zysk (strata) netto 94 135) (106 765) (21 196) (24 898)
VI. Amortyzacja (3 903) (5 373) (879) (1 253)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 623) 318 613 (5 319) 74 303
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 708 995 159 232
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 898) (191 888) (5 156) (44 750)
X. Przepływy pieniężne netto razem (45 813) 127 720 (10 315) 29 785
XI. Aktywa trwałe 112 807 82 769 25 259 19 436
XII. Inwestycje długoterminowe 61 025 61 640 13 664 14 475
XIII. Należności krótkoterminowe 21 064 21 269 4 717 4 994
XIV. Inwestycje krótkoterminowe 510 002 545 582 114 197 128 116
XV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149 568 195 460 33 490 45 899
XVI. Kapitał własny (2 415 017) (2 315 775) (540 756) (543 801)
XVII. Zobowiązania długoterminowe 8 013 8 945 1 794 2 101
XVIII. Zobowiązania układowe 2 756 357 2 673 411 617 187 627 782
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 318 709 329 754 71 363 77 434
XX. Rezerwy 126 429 150 073 28 309 35 241


Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 roku – 4,4660
oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku- 4,2585


• poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego
roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna
kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca
w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020
roku - 4,4413, od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4, 2880


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2.Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r.pdf2.Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r.pdf 2.Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r
3.Srodroczne sprawozdanie z dzialalnosci Grupy i Społki za pierwsze połrocze 2020r.pdf3.Srodroczne sprawozdanie z dzialalnosci Grupy i Społki za pierwsze połrocze 2020r.pdf 3.Srodroczne sprawozdanie z dzialalnosci Grupy i Społki za pierwsze połrocze 2020r
4.Oswiadczenie Zarzadu o sporzadzonych sprawozdania finansowych 06.2020.pdf4.Oswiadczenie Zarzadu o sporzadzonych sprawozdania finansowych 06.2020.pdf 4.Oswiadczenie Zarzadu o sporzadzonych sprawozdania finansowych 06.2020
5.Raport z przegladu Capitea SSF_1h_2020-sig.pdf5.Raport z przegladu Capitea SSF_1h_2020-sig.pdf 5.Raport z przegladu Capitea SSF_1h_2020-sig
6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 06.2020.pdf6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 06.2020.pdf 6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 06.2020
1H2020 Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu.pdf1H2020 Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu.pdf 1H2020 Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu
2.Srodroczne skrocone jednostkowe sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r.pdf2.Srodroczne skrocone jednostkowe sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r.pdf 2.Srodroczne skrocone jednostkowe sprawozdanie finansowe Capitea S.A. za pierwsze polrocze 2020r
5.Raport z przegladu JSF_Capitea 1h 2020-sig.pdf5.Raport z przegladu JSF_Capitea 1h 2020-sig.pdf 5.Raport z przegladu JSF_Capitea 1h 2020-sig
6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego 06.2020.pdf6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego 06.2020.pdf 6.Stanowisko Zarzadu dot. wniosku wyrazonego w raporcie z przegladu jednostkowego sprawozdania finansowego 06.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Radosław Barczyński Prezes Zarządu
2021-09-24 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu
2021-09-24 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki