REKLAMA

CALATRAVA CAPITAL SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.

2017-06-02 18:37
publikacja
2017-06-02 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
2017-06-30_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2017-06-30_Projekty_uchwal_na_ZWZ_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2017-06-30_Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-02
Skrócona nazwa emitenta
CALATRAVA CAPITAL SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017521(zwanej dalej „Spółką”), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „Ksh”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23, 00-761 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym obowiązki członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.
16. Omówienie sytuacji Spółki, w tym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
2017-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf2017-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2017-06-30 Projekty uchwał na ZWZ spółki.pdf2017-06-30 Projekty uchwał na ZWZ spółki.pdf
2017-06-30 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf2017-06-30 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-02 Jacek Makowiecki Członek RN oddelegowany do Zarządu SPółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~andrzej
czekam na wzrosty bo to tak juz zdołowane

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki