REKLAMA

BYTOM: wyniki finansowe

2018-11-28 08:11
publikacja
2018-11-28 08:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RQ_300918.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego III kwartały 2018 III kwartały 2017 III kwartały 2018 III kwartały 2017
II. Przychody ze sprzedaży 145 263 129 871 34 152 30 510
III. Zysk a działalności operacyjnej 8 719 7 800 2 050 1 832
IV. Zysk brutto 7 346 7 792 1 727 1 831
V. Zysk netto 5 889 6 205 1 385 1 458
VI. Całkowite dochody ogółem 5 889 6 205 1 385 1 458
VII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 15 563 19 884 3 659 4 671
VIII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -3 268 -4 080 -768 -959
IX. Przepływy netto z działalności finansowej -13 729 -16 168 -3 228 -3 798
X. Przepływy netto razem -1 434 -364 -337 -86
XI. Stan na 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XII. Aktywa 138 217 106 876 32 359 25 624
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 381 1 553 323 372
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 63 914 39 940 14 963 9 576
XV. Kapitał własny 72 823 65 024 17 049 15 590
XVI. Kapitał podstawowy 73 973 72 063 17 318 17 278
XVII. Średniaważona akcji zwykłych 73 973 440 71 668 469 73 973 440 71 668 469
XVIII. Zysk na jedną skcję zwykła ( w zł/eur) 0,08 0,16 0,02 0,04
XIX. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 0,08 0,15 0,02 0,04
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,98 0,91 0,23 0,21
XXI. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego III kwartały 2018 III kwartały 2017 III kwartały 2018 III kwartały 2017
XXII. Przychody ze sprzedaży 145 120 129 764 34 118 30 485
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 7 775 6 908 1 828 1 623
XXIV. Zysk brutto 5 515 6 132 1 297 1 441
XXV. Zysk netto 4 405 4 860 1 036 1 142
XXVI. Całkowite dochody ogólem 4 405 4 860 1 036 1 142
XXVII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 15 656 19 846 3 681 4 662
XXVIII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -3 269 -4 080 -769 -959
XXIX. Przepływy netto z działalności finansowej -13 993 -17 328 -3 290 -4 071
XXX. Przepływy netto razem -1 606 -1 562 -378 -367
XXXI. Stan na 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XXXII. Aktywa 199 195 169 178 46 635 40 562
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 64 882 65 517 15 190 15 708
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 66 451 41 527 15 557 9 956
XXXV. Kapitał własny 67 035 60 720 15 694 14 558
XXXVI. Kapitał podstawowy 73 973 72 063 17 318 17 278
XXXVII. Średnia ważona akcji zwykłych 73 973 440 71 668 469 73 973 440 71 668 469
XXXVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,13 0,01 0,03
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,13 0,01 0,03
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,91 0,85 0,21 0,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RQ 300918.pdfRQ 300918.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki