REKLAMA

BRASTER S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 22:04
publikacja
2021-09-30 22:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_Braster_S.A._30.06.2021_(1).pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
BRA_Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_BRASTER_I_polrocze_2021_r.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
BRASTER_Raport_polroczny_2021_podpisane.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 298 149 65 34
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 973 -3 817 -654 -859
III. Zysk (strata) brutto -3 277 -4 405 -721 -992
IV. Zysk (strata) netto -3 277 -4 405 -721 -992
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -331 -2 318 -73 -522
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -3 0 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 196 161 43 36
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -135 -2 160 -30 -486
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 931 35 877 7 506 7 774
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 752 27 974 6 360 6 062
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 148 14 712 3 351 3 188
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 179 7 903 1 146 1 712
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 529 2 226 559 482
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 293 436 22 257 535 5 594 903 4 823 077
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,20 -0,03 -0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,20 -0,03 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,20 0,36 0,05 0,08
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,20 0,36 0,05 0,08
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu Braster S.A. 30.06.2021 (1).pdfRaport z przeglądu Braster S.A. 30.06.2021 (1).pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BRA_Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdfBRA_Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Dariusz Karolak Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_BRASTER_I półrocze 2021 r.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_BRASTER_I półrocze 2021 r.pdf

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 21 253 23 073 32 160
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 221 5 569 9 720
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 012 14 447 19 681
3. Należności długoterminowe 29 28 30
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 29 28 30
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 992 3 028 2 729
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 992 3 028 2 729
II. Aktywa obrotowe 12 659 12 746 12 917
1. Zapasy 5 395 5 427 5 586
2. Należności krótkoterminowe 364 317 171
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 364 317 171
3. Inwestycje krótkoterminowe 41 119 276
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 119 276
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 119 276
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 859 6 884 6 883
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 19 58 28
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 33 931 35 877 45 105
PASYWA
I. Kapitał własny 5 179 7 903 17 668
1. Kapitał zakładowy 2 529 2 226 1 948
2. Kapitał zapasowy 109 847 109 371 106 958
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -103 921 -87 933 -87 933
6. Zysk (strata) netto -3 277 -15 988 -4 405
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 752 27 974 27 437
1. Rezerwy na zobowiązania 1 190 721 362
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 353 353 294
a) długoterminowa 43 43 43
b) krótkoterminowa 310 310 251
1.3. Pozostałe rezerwy 837 368 68
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 837 368 68
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 148 14 712 14 383
3.1. Wobec jednostek powiązanych 343 210 161
3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 804 14 501 14 222
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 12 415 12 542 12 692
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 415 12 542 12 692
a) długoterminowe 4 207 4 334 4 484
b) krótkoterminowe 8 208 8 208 8 208
P a s y w a r a z e m 33 931 35 877 45 105
Wartość księgowa 2 529 2 226 17 668
Liczba akcji (w szt.) 25 293 436 22 257 535 22 257 535
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,20 0,36 0,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 25 293 436 22 257 535 23 712 884
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,20 0,36 0,75
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 298 149
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 207 143
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 90 6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 55
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 43
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 12
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 268 93
IV. Koszty sprzedaży 257 502
V. Koszty ogólnego zarządu 2 658 3 066
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 648 -3 475
VII. Pozostałe przychody operacyjne 159 165
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 11
2. Dotacje 149 150
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 10 4
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 484 507
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 484 507
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 973 -3 817
X. Przychody finansowe -1 10
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 2
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne -1 7
XI. Koszty finansowe 303 487
1. Odsetki w tym: 303 399
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 0 88
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -3 277 -4 294
XIV. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
XVI. Zysk (strata) netto -3 277 -4 294
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -14 860 -15 675
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 293 436 23 712 884
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 293 436 23 712 884
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 -0,66
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 903 20 789 20 789
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 903 20 789 20 789
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 226 1 903 1 903
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 304 322 44
a) zwiększenia (z tytułu) 304 322 44
- emisji akcji (wydania udziałów) 304 322 44
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 529 2 226 1 948
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 109 371 106 802 106 802
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 477 2 568 156
a) zwiększenia (z tytułu) 477 2 568 156
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 477 2 568 156
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 109 847 109 371 106 958
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -227 227 1 100
a) zwiększenia (z tytułu) 0 227 1 100
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) -227 0 0
- -227 0 1 100
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 227 1 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -72 381 -72 381
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -87 933 -72 381 -72 381
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 -16 -16
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -87 933 -72 397 -72 397
a) zwiększenia (z tytułu) -15 988 -15 536 -15 536
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -15 988 -15 536 -15 536
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -103 921 -87 933 -87 933
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -103 921 -87 933 -87 933
6. Wynik netto -3 277 -15 988 -4 405
a) zysk netto 0 0
b) strata netto -3 277 -15 988 -4 405
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 179 7 903 17 668
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 179 7 903 17 668

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2021 półrocze / 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -3 277 -4 405
II. Korekty razem 2 703 2 087
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 783 1 652
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 469 34
7. Zmiana stanu zapasów 33 -34
8. Zmiana stanu należności -48 280
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 532 624
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -66 -452
11. Inne korekty 0 -16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -573 -2 318
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 3
b) w pozostałych jednostkach 0 3
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -3
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 021 161
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 667 0
2. Kredyty i pożyczki 354 161
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 525 0
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 525 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 496 161
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -78 -2 160
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -78 -2 160
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 119 2 274
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 41 113
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
BRASTER_Raport_polroczny_2021 podpisane.pdfBRASTER_Raport_polroczny_2021 podpisane.pdf RAPORT PÓŁROCZNY
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki