REKLAMA

BORYSZEW: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

2019-08-12 21:18
publikacja
2019-08-12 21:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednolity_tekst_Statutu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku,
w ten sposób, że:
1) skreśla się § 6a,
2) w § 13 dotychczasowy ust. 10 oznacza się jako ust. 9,
3) w § 13 dodaje się ust. 10 o treści: „Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”,
4) skreśla się § 17,
5) dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 17.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Jednolity tekst Statutu Spółki.pdfJednolity tekst Statutu Spółki.pdf Statut Boryszew S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki