REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: wyniki finansowe

2021-08-12 07:21
publikacja
2021-08-12 07:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._SF_BNPPARIBAS_GK_2021_06_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._BNP_Paribas_30.06.2021_Raport_z_przegladu_SOLO_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._GK_BNP_Paribas_30.06.2021_Raport_z_przegladu_CONSO_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._BNPP_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_1H_2021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_1._SF_BNPPARIBAS_GK_2021_06_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_2._BNP_Paribas_30.06.2021_Raport_z_przegladu_SOLO_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_3._GK_BNP_Paribas_30.06.2021_Raport_z_przegladu_CONSO_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_4._BNPP_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_1H_2021_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Rachunek zysków i strat 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
II. Wynik z tytułu odsetek 1 491 728 1 573 773 328 054 354 354
III. Wynik z tytułu prowizji 497 130 407 059 109 327 91 654
IV. Zysk brutto 509 705 513 297 112 092 115 575
V. Zysk netto 295 943 334 127 65 082 75 233
VI. Całkowite dochody ogółem 123 681 396 175 27 199 89 203
VII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 100 959 648 348 242 118 145 983
VIII. Wskaźniki 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
IX. Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918
X. Zysk (strata) na jedną akcję 2,01 2,27 0,44 0,51
XI. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 124 022 771 119 577 288 27 433 811 25 911 695
XIII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 78 505 722 74 097 269 17 365 449 16 056 442
XIV. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 374 555 1 539 848 304 051 333 676
XV. Zobowiązania razem 111 864 623 107 546 761 24 744 431 23 304 750
XVI. Zobowiązania wobec klientów 95 971 665 90 051 004 21 228 912 19 513 523
XVII. Kapitał akcyjny 147 519 147 419 32 631 31 945
XVIII. Kapitał własny razem 12 158 148 12 030 527 2 689 380 2 606 944
XIX. Adekwatność kapitałowa 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XX. Fundusze własne razem 15 837 456 15 748 450 3 503 242 3 412 596
XXI. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 87 584 796 84 447 701 19 373 738 18 299 320
XXII. Łączny współczynnik kapitałowy 18,08% 18,65% 18,08% 18,65%
XXIII. Współczynnik kapitału Tier1 13,28% 13,55% 13,28% 13,55%
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIV. Rachunek zysków i strat 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
XXV. Wynik z tytułu odsetek 1 458 228 1 544 080 320 687 347 668
XXVI. Wynik z tytułu prowizji 473 915 388 068 104 221 87 378
XXVII. Zysk brutto 503 120 506 916 110 644 114 138
XXVIII. Zysk netto 290 664 329 799 63 922 74 258
XXIX. Całkowite dochody ogółem 118 402 391 847 26 038 88 229
XXX. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 1 259 165 545 626 276 910 122 854
XXXI. Wskaźniki 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020
XXXII. Liczba akcji (szt.) 147 518 782 147 418 918 147 518 782 147 418 918
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję 1,97 2,24 0,43 0,50
XXXIV. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXV. Aktywa razem 119 690 262 115 668 150 26 475 461 25 064 607
XXXVI. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu 74 368 292 70 446 975 16 450 250 15 265 445
XXXVII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 374 555 1 539 848 304 051 333 676
XXXVIII. Zobowiązania razem 107 514 533 103 614 612 23 782 192 22 452 677
XXXIX. Zobowiązania wobec klientów 97 038 385 91 466 551 21 464 870 19 820 263
XL. Kapitał akcyjny 147 519 147 419 32 631 31 945
XLI. Kapitał własny razem 12 175 729 12 053 538 2 693 269 2 611 931
XLII. Adekwatność kapitałowa 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XLIII. Fundusze własne razem 15 872 542 15 788 897 3 511 003 3 421 361
XLIV. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 83 750 695 81 145 805 18 525 636 17 583 818
XLV. Łączny współczynnik kapitałowy 18,95% 19,46% 18,95% 19,46%
XLVI. Współczynnik kapitału Tier1 13,93% 14,16% 13,93% 14,16%


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje
następujące kursy:


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:


- na dzień 30.06.2021 r. - 1 EUR = 4,5208 PLN


- na dzień 31.12.2020 r. - 1 EUR = 4,6148 PLN


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:


- dla okresu od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. - 1 EUR = 4,5472 PLN


- dla okresu od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - 1 EUR = 4,4413 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_PL.pdf1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_PL.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BNP Paribas S.A. Bank Polska S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.
2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_PL.pdf2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A.
3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_PL.pdf3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021 PL.pdf4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021 PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w I półroczu 2021 r.
_1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_EN.pdf_1. SF BNPPARIBAS GK_2021_06_EN.pdf Interim Consolidated Report of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group for the 6-month period ended on 30 June 2021
_2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_ENG.pdf_2. BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_SOLO_ENG.pdf Independent auditor’s report on review of Interim condensed separate financial statements of BNP Paribas Bank Polska S.A.
_3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_ENG.pdf_3. GK BNP Paribas 30.06.2021 Raport z przegladu_CONSO_ENG.pdf Independent auditor’s report on review of Interim condensed consolidated financial statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group
_4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021_EN.pdf_4. BNPP_Sprawozdanie z dzialalnosci 1H 2021_EN.pdf Management Board Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in the first half of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-08-12 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki