REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-10-18 16:20
publikacja
2021-10-18 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._18_10_2021_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_of_BNP_Paribas_Bank_Polska_S.A._18_10_2021_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 18 października 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 października 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 czerwca 2021 r. („NWZ”).
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 15 października 2021 r.

Nowe lub zmienione postanowienia

Zmieniono § 5 ust. 2 dodając pkt 17) w następującym brzmieniu (uchwała Nr 11 NWZ):

„17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.”Podstawa prawna
§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Statut BNP Paribas Bank Polska S.A._18_10_2021_PL.pdfStatut BNP Paribas Bank Polska S.A._18_10_2021_PL.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja PL
Articles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._18_10_2021_EN.pdfArticles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A._18_10_2021_EN.pdf Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. - wersja EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Entry of the Amendments to the Articles of Association of BNP Paribas
Bank Polska S.A. into the National Court Register

current report no. 42/2021


date: 18 October 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces that on 18 October 2021 the Bank obtained information that on
15 October 2021 the District Court for the capital city of Warsaw in
Warsaw, XIII Business Division of the National Court Register registered
same of the amendments to the Articles of Association of the Bank,
adopted by the Extraordinary General Meeting of the Bank on 17 June 2021
(“EGM”).


Furthermore, the Bank provides the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association, including the amendments registered by the
Court on 15 October 2021.

New or amended provisions are as follows:


Art. 5 para. 2, item 17) is added that reads as follows (Resolution no.
11 of the EGM):


“17) consultancy in relation to structured deposits”.

Legal basis


Article 5 item 1) and Article 6 of the Minister of Finance Ordinance
dated 29 March 2018 regarding the current and periodic information
disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-18 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-10-18 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki