REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-03-31 20:04
publikacja
2021-03-31 20:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji serii M BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zawierającego informację o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z dnia 31 stycznia 2020 r.:
• uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
• uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym w ramach programu motywacyjnego, zmienionej Uchwałą nr 37/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 r. (o której Bank informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.),

Zarząd Banku informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. otrzymał uchwałę nr 348/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW do 576 000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M.

Zgodnie z uchwałą nr 348/2021 Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 576 000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Banku serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.01.2020 r., zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2020 r. – pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Na podstawie §36, §37 oraz §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii M, z dniem rejestracji tych akcji przez KDPW pod kodem „PLBGZ0000010”, jednak nie wcześniej niż z dniem 6 kwietnia 2021 r.Podstawa prawna
§17 ust.1 pkt 2) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Information regarding the admission and introduction to trading of
series M shares of BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 16/2021


date: 31 March 2021


With reference to current report No. 3/2020 dated 31 January 2020,
containing information on the resolutions passed by the Extraordinary
General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) on 31
January 2020:


• resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas
Bank Polska S.A. dated 31 January 2020 on the implementation of the
incentive programme for persons having material impact on the Bank’s
risk profile,


• resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting dated 31 January
2020 on issuance of subscription warrants, conditional increase of share
capital by way of issuance of Series M Shares, depriving the existing
shareholders of pre-emptive right to subscription warrants and
pre-emptive right to Series M Shares, amendment to the Articles of
Association and dematerialization of, and applying for admission of
Series M Shares to trade on the regulated market, under the incentive
programme, amended by resolution No. 37/2020 of the Ordinary General
Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated 29 June 2020 (about which
the Bank informed in the current report No. 25/2020 dated 30 June 2020),


the Management Board of the Bank hereby informs that on 31 March 2021,
it received the resolution No. 348/2021 of the Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) dated 31 March 2021, regarding the
admission and introduction to trading on the WSE Main List of up to
576,000 (five hundred seventy six thousand) series M ordinary bearer
shares of the Bank.


In accordance with the resolution No. 348/2021, the Management Board of
the WSE stated that up to 576,000 (five hundred seventy six thousand)
series M ordinary bearer shares of the Bank with a nominal value of PLN
1.00 (one) per share, which will be issued under the conditional
increase of share capital in accordance with the resolution No. 5 of the
Extraordinary General Meeting dated 31 January 2020 amended by
resolution No. 37/2020 of the Ordinary General Meeting of BNP Paribas
Bank Polska S.A. dated 29 June 2020, are admitted to trading on the main
market of the WSE provided that the series M shares are registered by
the Central Securities Depository of Poland.


Pursuant to §36, §37 and §38 items 1 and 3 of the WSE Regulations, in
connection with §3a items 1, 2 and 3 of the WSE Regulations, the
Management Board of the Warsaw Stock Exchange decided to introduce
series M shares to trading on the WSE Main Market, as of the date of
registration of these shares by the Central Securities Depository of
Poland under the code "PLBGZ0000010", but not earlier than on 6 April
2021.

Legal basis


§17 item 1 points 2 and 4 of the Ordinance of the Minister of Finance
dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by
the securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-03-31 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki