REKLAMA

BIOMAXIMA S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 08:28
publikacja
2022-09-30 08:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220929_Spraw_finansowe__SIG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
220929_Spraw_Zarz_final_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomaxima_S.A._2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Biomaxima_S.A._2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży 117 472 41 444 25 303 9 114
II. Zysk (strata) operacyjna 33 784 8 658 7 277 1 904
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 602 8 449 7 453 1 858
IV. Zysk (strata) netto 27 638 6 900 5 953 1 517
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 582 5 673 8 095 1 248
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (675) (2 836) (145) (624)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 832) (5 212) (2 333) (1 146)
VIII. Przepływy pieniężne netto - razem 26 075 (2 375) 5 616 (522)
IX. Aktywa/Pasywa rzaem 78 714 61 929 16 817 13 465
X. Aktywa trwałe 29 041 28 384 6 205 6 171
XI. Aktywa obrotowe 49 673 33 545 10 613 7 293
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 55 594 29 193 11 878 6 347
XIII. Zobowiązania długoterminowe 11 626 15 388 2 484 3 346
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 494 17 348 2 456 3 772
XV. Średnioważona liczba akcji 4 326 044 4 320 000 4 326 044 4320 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 6,39 1,60 1,38 0,35
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 12,85 5,97 2,75 1,32
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
220929 Spraw finansowe__SIG.pdf220929 Spraw finansowe__SIG.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
220929 Spraw Zarz final_.pdf220929 Spraw Zarz final_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Biomaxima S.A. 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfBiomaxima S.A. 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu
Biomaxima S.A. 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfBiomaxima S.A. 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Łukasz Urban Prezes Zarządu
2022-09-30 Piotr Janowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki