BETACOM: wyniki finansowe

2019-03-07 15:25
publikacja
2019-03-07 15:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Komentarz_III_kw_2018_korekta.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 850 124 321 20 680 29 391
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 302 2 485 70 587
III. Zysk (strata) brutto 120 2 546 28 602
IV. Zysk (strata) netto 60 2 026 14 479
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 868 14 970 900 3 539
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 279 -457 -530 -108
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 318 -3 872 540 -915
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 907 10 641 909 2 516
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 655 90 612 12 245 21 725
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 047 70 080 7 685 16 802
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 0 13 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 732 46 255 5 752 11 090
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 608 20 532 4 560 4 923
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 470 484
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 1,00 0,01 0,24
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 1,00 0,01 0,24
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,71 10,16 2,26 2,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,71 10,16 2,26 2,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 2019-03-07 o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-07 Bartłomiej Antczak Prezes Zarzadu Bartłomiej Antczak

BILANS
w tys.
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 12 642 10 763 9 677 9 339
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 453 3 105 2 633 2 297
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 679 1 832 2 336 2 534
3. Należności długoterminowe 0 0 17 179
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 0 0 17 179
4. Inwestycje długoterminowe 2 640 2 640 1 000 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 640 2 640 1 000 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 640 2 640 1 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 870 3 186 3 691 4 329
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 138 2 392 2 513 2 685
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 732 794 1 178 1 644
II. Aktywa obrotowe 40 013 37 772 48 082 81 273
1. Zapasy 273 652 2 462 2 391
2. Należności krótkoterminowe 21 272 13 456 22 345 48 989
2.1. Od jednostek powiązanych 22 24 17 350
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 21 250 13 432 22 328 48 639
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 028 8 368 5 475 14 246
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 368 5 475 14 246
a) w jednostkach powiązanych 354
w pozostałych jednostkach
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 028 8 368 5 121 14 246
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 440 15 296 17 800 15 647
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 52 655 48 535 57 759 90 612
PASYWA
I. Kapitał własny 19 608 19 209 21 063 20 532
1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy 17 528 17 528 16 486 16 486
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 60 -339 2 557 2 026
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 047 29 326 36 696 70 080
1. Rezerwy na zobowiązania 3 613 2 814 6 365 4 474
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 777 1 913 2 092 2 208
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 538 627 1 573 1 289
a) długoterminowa 101 101 100 98
b) krótkoterminowa 437 526 1 473 1 191
1.3. Pozostałe rezerwy 2 298 274 2 700 977
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 298 274 2 700 977
2. Zobowiązania długoterminowe 56 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 56
3. Zobowiązania krótkoterminowe 24 732 20 368 20 303 46 255
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 24 716 20 340 20 188 46 236
3.3. Fundusze specjalne 19 115 28 16
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 646 6 144 10 028 19 351
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 646 6 144 10 028 19 351
a) długoterminowe 479 705 1 257 4 436
b) krótkoterminowe 4 167 5 439 8 771 14 915
P a s y w a r a z e m 52 655 48 535 57 759 90 612
Wartość księgowa 19 608 19 209 21 063 20 532
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,71 9,51 10,43 10,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,71 9,51 10,43 10,16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-09-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2018-03-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 6 024 4 951 5 398 6 080
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 6 024 4 951 5 398 6 080
- udzielonych gwarancji i poręczeń 6 024 4 951 5 398 5 968
- udzielonych poręczeń wekslowych 112
2. Inne (z tytułu) 17 265 16 698 5 171 5 221
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000 4 000
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach 11 850 11 850 0 0
- blokada środków na rachunku bankowym 1 415 848 1 171 1 221
Pozycje pozabilansowe, razem 23 289 21 649 10 569 11 301
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 010 88 850 45 296 124 321
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 875 49 477 14 353 62 525
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 135 39 373 30 943 61 796
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 245 77 532 40 131 110 615
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 856 48 223 12 750 55 367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 389 29 309 27 381 55 248
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 765 11 318 5 165 13 706
IV. Koszty sprzedaży 2 295 6 939 1 946 6 877
V. Koszty ogólnego zarządu 892 3 931 1 797 4 365
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 578 448 1 422 2 464
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 96 38 132
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 13 20 55
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 19 83 18 77
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 54 242 13 111
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 81
2. Inne koszty operacyjne 54 242 5 30
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 548 302 1 447 2 485
X. Przychody finansowe 0 13 142 193
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 19 36
od jednostek powiązanych
2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 123 123
- w jednostkach powiązanych 123 123
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 34
XI. Koszty finansowe 31 195 88 132
1. Odsetki w tym: 69 121 37 132
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne -38 74 51
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 517 120 1 501 2 546
XIII. Podatek dochodowy 118 60 301 520
a) część bieżąca 649 649
b) część odroczona 118 60 -348 -129
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 399 60 1 200 2 026
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 591 830
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,41
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,41
5165
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 rok 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 209 21 063 19 332 18 607
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 209 21 063 19 332 18 607
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 528 16 486 16 486 16 160
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 042 0 326
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 042 0 326
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 042 326
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 528 17 528 16 486 16 486
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -339 2 557 826 427
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 557 826 427
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 557 826 427
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 557 0 427
- wypłata dywidendy 0 1 515 101
pokrycie straty z lat ubiegłych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 1 042 326
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 826 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 339
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 339
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 339
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -339
4. Wynik netto 399 60 1 200 2 026
a) zysk netto 399 60 1 200 2 026
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 608 19 608 20 532 20 532
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
20532
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 3 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 399 60 1 200 2 026
II. Korekty razem 2 560 3 808 12 569 12 944
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 393 1 255 366 1 097
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 63 113 25 119
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 -13 -143 -177
4. Zmiana stanu rezerw 799 -2 752 -105 -389
5. Zmiana stanu zapasów 380 2 190 -1 943 -2 138
6. Zmiana stanu należności -7 928 753 -30 915 -37 018
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 184 464 28 209 37 083
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 674 1 798 17 075 14 367
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 959 3 868 13 769 14 970
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 124 714 372 815
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 16 53 178
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 350 150 150
a) w jednostkach powiązanych 350 150 150
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 5 11 10 10
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 5 11 10 10
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 112 337 159 477
II. Wydatki 522 2 993 515 1 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 522 1 353 515 1 272
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 1 640
a) w jednostkach powiązanych 1 640
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -398 -2 279 -143 -457
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 5 786 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 0 5 786 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 901 3 468 3 590 3 872
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 515 0 101
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 1 832 1 832 3 555 3 638
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3
4. Odsetki 69 121 35 130
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 901 2 318 -3 590 -3 872
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 660 3 907 10 036 10 641
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 660 3 907 10 036 10 641
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 368 5 121 4 210 3 605
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 028 9 028 14 246 14 246
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 415 1 415 1 178 1 178
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Komentarz III kw_2018 korekta.pdfKomentarz III kw_2018 korekta.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r. korekta
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki