REKLAMA

BERLING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-27 18:43
publikacja
2021-04-27 18:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Berling_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_informacja_Zarzadu_o_Firmie_Audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_oswiadczenie_Zarzadu_o_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_list_Prezes_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BERLING_2020_SzB__BSSF_MSSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Berling_ocena_RN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_o_Komitecie_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 82 555 75 144 18 451 17 468
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 13 983 10 194 3 125 2 370
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 857 9 797 3 097 2 277
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 15 185 9 721 3 394 2 260
V. Zysk (strata) netto 12 241 7 863 2 736 1 828
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 993 5 685 2 904 1 293
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -188 -373 -42 -87
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -545 -757 -122 -147
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 12 259 4 555 2 740 1 059
X. Aktywa/Pasywa razem 125 701 112 271 27 239 26 364
XI. Aktywa trwałe 12 220 13 113 2 648 3 079
XII. Aktywa obrotowe 113 481 99 158 24 591 23 285
XIII. Kapitał własny 116 398 104 156 25 223 24 458
XIV. Zobowiązania razem 9 304 8 115 2 016 1 906
XV. Zobowiązania długoterminowe 165 28 36 7
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 138 8 087 1 980 1 899
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 17 363 17 363 17 363 17 363
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,71 0,45 0,16 0,11
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 6,70 6,00 1,45 1,41


Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym


i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez
NBP, w szczególności:


- kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2020 r. –
kurs ogłoszony przez NBP – tabela


kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r. tj. 4,6148
zł; 31.12.2019 r. – kurs ogłoszony


przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia
31.12.2019 r. tj. 4,2585 zł),


- kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni


dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2020 r. 4,4742 zł; w 2019 r.
4,3018 zł).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Berling SSF 2020.pdfGK Berling SSF 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe BERLING S.A.
GK Berling sprawozdanie z działalności 2020.pdfGK Berling sprawozdanie z działalności 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2020.pdfGK Berling informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling oświadczenie Zarządu o SSF 2020.pdfGK Berling oświadczenie Zarządu o SSF 2020.pdf Oświadczenie Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BERLING
GK Berling list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdfGK Berling list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2020.pdf List Prezes Grupy Kapitałowej BERLING do akcjonariuszy
GK_BERLING_2020_SzB_ BSSF_MSSF.PDFGK_BERLING_2020_SzB_ BSSF_MSSF.PDF Opinia i raport niezależnego rewidenta - Grupa Kapitałowa BERLING
GK Berling ocena RN 2020.pdfGK Berling ocena RN 2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej - Grupa Kapitałowa BERLING
oświadczenie RN o Komitecie Audytu 2020.pdfoświadczenie RN o Komitecie Audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Hanna Berling Prezes Zarządu
2021-04-27 Jakub Wołczaski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Zbigniew Dorodziński Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki