REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2020-09-28 21:16
publikacja
2020-09-28 21:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_30_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_H1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_ZARZADU_BBI_DEVELOPMENT_2020_09_28.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocz_skonsolidowanego_sprawozdania_GK_BBID.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocz_jednostkowego_sprawozdania_BBID.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody operacyjne 64 650 7 507 14 557 1 751
II. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 2 339 2 115 527 493
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 579 -9 199 1 481 -2 145
IV. Zysk (strata) brutto 9 230 -12 915 2 078 -3 012
V. Zysk (strata) netto 9 095 -13 971 2 048 -3 258
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (*) 0,90 -1,37 0,20 -0,32
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 036 -1 333 2 710 -311
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -112 95 715 -25 22 322
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 808 -8 680 -4 235 -2 024
X. Przepływy pieniężne netto razem -6 884 85 702 -1 550 19 986
XI. Aktywa razem 245 316 310 713 54 930 72 963
XII. Zobowiązania razem 107 790 182 282 24 136 42 804
XIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 76 662 124 258 17 166 29 179
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 137 525 128 430 30 794 30 159
XV. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 408 11 963
XVI. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 167 10 136 10 167
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) (*) 13,57 12,63 3,04 2,94
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody operacyjne 2 928 2 164 659 505
XIX. Koszt własny sprzedaży -414 -522 -93 -122
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -810 -1 847 -182 -431
XXI. Zysk (strata) brutto -7 839 -8 201 -1 765 -1 913
XXII. Zysk (strata) netto -7 252 -9 212 -1 633 -2 148
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (*) -0,72 -0,91 -0,16 -0,21
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 992 2 745 2 475 640
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 007 13 493 677 3 147
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 248 -12 217 -3 658 -2 849
XXVII. Aktywa razem 218 451 237 862 48 914 55 856
XXVIII. Zobowiązania razem 143 043 155 201 32 029 36 445
XXIX. w tym zobowiązania krótkoterminowe 114 242 97 513 25 580 22 898
XXX. Kapitał własny 75 408 82 661 16 885 19 411
XXXI. Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 408 11 963
XXXII. Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 167 10 136 10 167
XXXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (zł/euro) (*) 7,44 8,13 1,68 1,89






Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 półrocza 2020 oraz na koniec 1 półrocza 2019 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,4413 i 4,2880 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 czerwca 2020 i 31 grudnia
2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,4660 i
4,2585 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.(*) w danych
porównawczych uwzględniono efekt scalena akcji


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2020_06_30
BBID_Sprawozdanie_Zarządu_z_Działalności_H1_2020.pdfBBID_Sprawozdanie_Zarządu_z_Działalności_H1_2020.pdf Sprawozdanie z działalności za 1 półrocze 2020 roku.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT_2020_09_28.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT_2020_09_28.pdf Oświadczenie Zarządu BBI Development S.A.
Raport z przeglądu środrocz_skonsolidowanego sprawozdania GK BBID.pdfRaport z przeglądu środrocz_skonsolidowanego sprawozdania GK BBID.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BBI Development S.A.
Raport z przeglądu śródrocz_jednostkowego sprawozdania BBID.pdfRaport z przeglądu śródrocz_jednostkowego sprawozdania BBID.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2020-09-28 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2020-09-28 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2020-09-28 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki