REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2021-02-25 06:12
publikacja
2021-02-25 06:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Bank_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacej_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_Zarzadu_Banku_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020,_sprawozdan_finansowych_Banku_oraz_Grupy_Kapitalowej_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Banku_Pekao_S.A._w_zakresie_funkcjonowania_Komitetu_ds._Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_President_of_Management_Board_of_Bank_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_the_Chairwoman_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group__4Q_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Assessment_of_the_Reports_on_the_activities_of_the_Group_for_2020_and_financial_statements_of_the_Bank_and_the_Group_for_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Statement_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_S.A._regarding_the_functioning_of_the_Audit_Committee.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. 2 020,00 2 019,00 2 020,00 2 019,00
II. Wynik z tytułu odsetek 5 028 441,00 5 309 622,00 1 123 875,00 1 234 279,00
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 055 818,00 2 080 273,00 459 483,00 483 582,00
IV. Zysk brutto 1 697 220,00 3 015 766,00 379 335,00 701 047,00
V. Zysk netto 1 126 424,00 2 247 467,00 251 760,00 522 448,00
VI. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,29 8,56 0,96 1,99
VII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,29 8,56 0,96 1,99
VIII. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
IX. 2 020,00 2 019,00 2 020,00 2 019,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 398 915,00 939 923,00 6 347 261,00 218 495,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 945 325,00 -7 682 895,00 -6 022 378,00 -1 785 972,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 377 423,00 -1 269 616,00 -307 859,00 -295 136,00
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 76 167,00 -8 012 588,00 17 024,00 -1 862 613,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XIV. Aktywa razem 222 380 996,00 194 649 992,00 48 188 653,00 45 708 581,00
XV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 550,00 1 068,00
XVI. Zobowiązania wobec innych banków 5 225 544,00 3 043 969,00 1 132 345,00 714 798,00
XVII. Zobowiązania wobec klientów 178 827 283,00 158 544 670,00 38 750 820,00 37 230 168,00
XVIII. Kapitał własny 24 647 371,00 22 526 788,00 5 340 940,00 5 289 841,00
XIX. Kapitał zakładowy 262 470,00 262 470,00 56 876,00 61 634,00
XX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034,00 262 470 034,00 262 470 034,00 262 470 034,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 93,91 85,83 20,35 20,15
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 93,91 85,83 20,35 20,15
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXIII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 20,80 18,70 20,80 18,70
XXIV. Aktywa ważone ryzykiem 126 133 226,00 123 860 493,00 27 332 328,00 29 085 474,00
XXV. Fundusze podstawowe (Tier I) 23 447 481,00 20 448 802,00 5 080 931,00 4 801 879,00
XXVI. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000,00 2 750 000,00 595 909,00 645 767,00
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

• do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2020 roku oraz 2019 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN oraz 1 EUR = 4,3018 PLN,

• do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Bank_31.12.2020.xhtmlWybrane dane finansowe_Bank_31.12.2020.xhtml Wybrane dane finansowe_Bank_31.12.2020.xhtml
List Prezesa Zarządu Pekao.xhtmlList Prezesa Zarządu Pekao.xhtml List Prezesa Zarządu Pekao.xhtml
List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtmlList Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtml List Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Pekao.xhtml
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtmlJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml.xadesJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml.xades Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2020.xhtml.xades
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtmlSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_4Q_2020.xhtml.xades
Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtmlOcena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtml Ocena sprawozdań Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.xhtml
Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu ds. Audytu.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml.xadesPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml.xades Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL_final.xhtml.xades
Selected financial data_Bank_31.12.2020.xhtmlSelected financial data_Bank_31.12.2020.xhtml Selected financial data_Bank_31.12.2020
Letter of the President of Management Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the President of Management Board of Bank Pekao.xhtml Letter of the President of Management Board of Bank Pekao
Letter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao.xhtmlLetter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao.xhtml Letter of the Chairwoman of the Supervisory Board of Bank Pekao
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020.xhtmlReport_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020.xhtml Report_on_the_activities_of_the_Group_ 4Q_2020
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2020.xhtmlSeparate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2020.xhtml Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2020
Assessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020.xhtmlAssessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 2020.xhtml Assessment of the Reports on the activities of the Group for 2020 and financial statements of the Bank and the Group for 20
Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee.xhtmlStatement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee.xhtml Statement of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A. regarding the functioning of the Audit Committee
Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG.xhtmlPekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG.xhtml Pekao_B013A5_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki