REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2020-08-05 07:10
publikacja
2020-08-05 07:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Bank_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z_dzialalnosci_Grupa_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_06_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group__1H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_on_Review_of/static/att/emitent/2020-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020_202008050011510043.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. PLN tys. EUR
II. I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
III. Wynik z tytułu odsetek 2 793 799 2 657 944 629 050 619 856
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 182 241 1 236 261 266 193 288 307
V. Zysk brutto 841 382 1 212 879 189 445 282 854
VI. Zysk netto 546 907 825 998 123 141 192 630
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 546 049 824 447 122 948 192 268
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 858 1 551 193 362
IX. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,08 3,14 0,47 0,73
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,08 3,14 0,47 0,73
XI. Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - 6,60 - 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. PLN tys. EUR
XIII. I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 262 905 -3 133 228 5 913 337 -728 353
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 603 983 -5 151 522 -3 738 541 -1 197 527
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 138 398 -127 416 -256 321 -29 619
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 520 524 -8 412 166 1 918 475 -1 955 499
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. PLN tys. EUR
XIX. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XX. Aktywa razem 235 303 681 203 322 919 52 687 792 47 745 196
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 7 719 577 6 539 539 1 728 521 1 535 644
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 184 549 090 157 989 734 41 323 128 37 099 855
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 027 11 739 2 469 2 757
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 24 667 896 23 386 287 5 523 488 5 491 672
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 58 771 61 634
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 93,98 89,10 21,04 20,92
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 93,98 89,10 21,04 20,92
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. PLN tys. EUR
XXXI. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 18,0 17,1 18,0 17,1
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 140 232 962 135 530 384 31 400 126 31 825 850
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 22 455 983 20 387 099 5 028 209 4 787 390
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 615 764 645 767
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXVI. tys. PLN tys. EUR
XXXVII. I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek 2 714 431 2 588 754 611 179 603 721
XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 998 827 1 002 970 224 895 233 902
XL. Zysk brutto 876 833 1 273 916 197 427 297 089
XLI. Zysk netto 605 722 916 260 136 384 213 680
XLII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,31 3,49 0,52 0,81
XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,31 3,49 0,52 0,81
XLIV. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - 6,60 - 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLV. tys. PLN tys. EUR
XLVI. I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 698 735 -3 390 549 5 786 309 -790 706
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 701 005 -5 042 099 -3 760 387 -1 175 863
XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -387 738 365 399 -87 303 85 214
L. Przepływy pieniężne netto, razem 8 609 992 -8 067 249 1 938 619 -1 881 355
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
LI. tys. PLN tys. EUR
LII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
LIII. Aktywa razem 227 290 681 194 649 992 50 893 569 45 708 581
LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068
LV. Zobowiązania wobec innych banków 3 473 942 3 043 969 777 864 714 798
LVI. Zobowiązania wobec klientów 185 343 863 158 544 670 41 501 089 37 230 168
LVII. Kapitał własny 23 858 179 22 526 788 5 342 181 5 289 841
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 58 771 61 634
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 90,90 85,83 20,35 20,15
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 90,90 85,83 20,35 20,15
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. PLN tys. EUR
LXIII. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 19,9 18,7 19,9 18,7
LXV. Aktywa ważone ryzykiem 126 971 146 123 860 493 28 430 619 29 085 474
LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) 22 491 570 20 448 802 5 036 178 4 801 879
LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 615 764 645 767
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: •  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2020 - 1 EUR = 4,4660 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN, • do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocza 2020 roku oraz I półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN oraz 1 EUR = 4,2880 PLN, •  do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Bank_06 2020.pdfWybrane dane finansowe_Bank_06 2020.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Wybrane dane finansowe_Grupa_06_2020.pdfWybrane dane finansowe_Grupa_06_2020.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdfJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku
Sprawozdanie_ z_działalności_Grupa_za_I_polrocze_2020.pdfSprawozdanie_ z_działalności_Grupa_za_I_polrocze_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2020 roku
Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdfRaport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdfRaport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Selected financial data_Bank_06 2020.pdfSelected financial data_Bank_06 2020.pdf Selected separate financial data
Selected financial data_Group_06_2020.pdfSelected financial data_Group_06_2020.pdf Selected consolidated financial data
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdfSeparate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf Condensed Interim Separate Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the first half of 2020
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdfConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2020.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2020.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020
Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdfAuditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf Independent Auditor's Report on Review of Condensed Unconsolidated Interim Financial Statements
Auditor's Report_on_Review_of/static/att/emitent/2020-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020_202008050011510043.pdfAuditor's Report_on_Review_of/static/att/emitent/2020-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020_202008050011510043.pdf Independent Auditor’s Report on Review of Condensed Consolidated Interim Financial Statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2020-08-04 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2020-08-04 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki