98,2000 zł
0,76% 0,7400 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Bank_0619.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_06_2019_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_GRUPA_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_audytora_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_06_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group__1H_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_on_Review_of/static/att/emitent/2019-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019_201908071905714319.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. I Półrocze 2019 I Półrocze 2018 I Półrocze 2019 I Półrocze 2018
III. Wynik z tytułu odsetek 2 657 944 2 441 227 619 856 575 829
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 236 261 1 205 327 288 307 284 309
V. Zysk brutto 1 212 879 1 277 328 282 854 301 292
VI. Zysk netto 825 998 932 302 192 630 219 908
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 824 447 932 140 192 268 219 870
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 1 551 162 362 38
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,14 3,55 0,73 0,84
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,14 3,55 0,73 0,84
XI. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,60 7,90 1,55 1,86
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. zł tys. EUR
XIII. I Półrocze 2019 I Półrocze 2018 I Półrocze 2019 I Półrocze 2018
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 682 028 -6 339 405 -625 473 -1 495 319
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 602 722 8 800 497 -1 306 605 2 075 834
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -127 416 1 174 847 -29 715 277 119
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 412 166 3 635 939 -1 961 793 857 634
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. zł tys. EUR
XIX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XX. Aktywa razem 196 910 858 191 089 805 46 310 174 44 439 490
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 019 5 067 1 180 1 178
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 6 578 800 5 615 631 1 547 225 1 305 961
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 150 363 387 149 491 059 35 362 979 34 765 363
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 727 11 491 2 758 2 672
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 22 069 128 22 796 726 5 190 294 5 301 564
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 61 729 61 040
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,08 86,85 19,77 20,20
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,08 86,85 19,77 20,20
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. zł tys. zł
XXXI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 17,3 17,4 17,3 17,4
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 129 395 538 125 179 118 30 431 688 29 111 423
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 390 463 19 796 894 4 795 499 4 603 929
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 000 000 2 000 000 470 367 465 116


Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano
następujące kursy:•  do przeliczenia pozycji
bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 28.06.2019 - 1 EUR =
4,2520 PLN oraz na 31.12.2018 - 1 EUR = 4,3000 PLN,• do
przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne
średnich kursów ogłoszonych przez NBPna ostatni dzień
każdego miesiąca odpowiednio za I półrocze 2019 oraz I półrocze 2018 - 1
EUR = 4,2880 PLN oraz 1 EUR = 4,2395 PLN•  do przeliczenia
pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia
pozycji rachunku zysków i strat,•  do przeliczenia
dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 roku oraz 2017 roku –
1 EUR = 4,2669 PLN oraz 1 EUR = 4,2447 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Bank_0619.pdfWybrane dane finansowe_Bank_0619.pdf Wybrane dane finansowe_Bank_0619
Wybrane dane finansowe_06_2019_Grupa.pdfWybrane dane finansowe_06_2019_Grupa.pdf Wybrane dane finansowe_06_2019_Grupa
Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_1H2019.pdfSprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_1H2019.pdf Sprawozdanie_ z_ działalności_GRUPA_1H2019
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_30.06.2019.pdfJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_30.06.2019.pdf Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_30.06.2019
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_30.06.2019.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_30.06.2019.pdf Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_30.06.2019
Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdfRaport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdf Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019
Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdfRaport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019.pdf Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._30.06.2019
Selected financial data_Bank_06 2019.pdfSelected financial data_Bank_06 2019.pdf Selected financial data_Bank_06 2019
Selected financial data_Group_06_2019.pdfSelected financial data_Group_06_2019.pdf Selected financial data_Group_06_2019
Report_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2019.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2019.pdf Report_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2019
Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdfUnconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdf Unconsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019.pdfConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019.pdf Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019
Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdfAuditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019.pdf Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_30.06.2019
Auditor's Report_on_Review_of/static/att/emitent/2019-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019_201908071905714319.pdfAuditor's Report_on_Review_of/static/att/emitent/2019-08/Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019_201908071905714319.pdf Auditor's Report_on_Review_of_Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_30.06.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 MICHAŁ KRUPIŃSKI Prezes Zarządu Banku
2019-08-06 TOMASZ KUBIAK Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 MICHAŁ LEHMANN Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 MAREK LUSZTYN Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 TOMASZ STYCZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 MAREK TOMCZUK Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 MAGDALENA ZMITROWICZ Wiceprezes Zarządu Banku
2019-08-06 GRZEGORZ OLSZEWSKI Członek Zarządu Banku
2019-08-06 PIOTR WETMAŃSKI Członek Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.