REKLAMA
PIT 2023

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2022-11-09 17:47
publikacja
2022-11-09 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Baltic_Bridge_raport_kwartalny_3Q2022_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (119) (188) (25) (41)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (119) (188) (25) (41)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (53) (180) (11) (39)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (46) (22) (10) (5)
VI. Zysk (strata) netto (46) (22) (10) (5)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (203) 0 (43) 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 172 0 37 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 30.09.2022 r. 31.12.2021 r. 30.09.2022 r. 31.12.2021 r.
XI. Aktywa trwałe 152 296 31 64
XII. Aktywa obrotowe 207 202 43 44
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 76 72 16 16
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 95 13 21
XVIII. Kapitał własny (3 978) (3 915) (817) (851)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 337 4 413 891 959
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 804 802 165 174
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,18) (0,18) (0,04) (0,04)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,00 (0,03) 0,00 (0,01)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 września                2022
r. przez Narodowy Bank Polski (4,8698 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,6880 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia                   2021
r. przez Narodowy Bank Polski (4,5994 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5585 zł / EURO)
w okresie trzech kwartałów 2021 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Baltic_Bridge_raport kwartalny_3Q2022 (1).pdfBaltic_Bridge_raport kwartalny_3Q2022 (1).pdf BB Raport kwartalny 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki