REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2022-09-07 17:24
publikacja
2022-09-07 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Baltic_Bridge__raport_polroczny_1H.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Koszty działalności operacyjnej (82) (138) (18) (30)
III. Zysk (strata) na sprzedaży (82) (138) (18) (30)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (36) (130) (8) (29)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 123 9 27
VI. Zysk (strata) netto 43 123 9 27
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (203) 0 (44) 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 172 0 37 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 30.06.2022 r. 31.12.2021 r. 30.06.2022 r. 31.12.2021 r.
XI. Aktywa trwałe 218 296 47 64
XII. Aktywa obrotowe 181 202 39 44
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 69 72 15 16
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 95 14 21
XVIII. Kapitał własny (3 889) (3 915) (831) (851)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 288 4 413 916 959
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 804 802 172 174
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,18) (0,18) (0,04) (0,04)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,00 (0,03) 0,00 (0,01)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w
niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
30 czerwca                2022
r. przez Narodowy Bank Polski (4,6806 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,6427 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia                   2021
r. przez Narodowy Bank Polski (4,5994 zł / EURO),


§ 
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,5472 zł / EURO)
w okresie pierwszego półrocza 2021 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Baltic Bridge _raport półroczny 1H.2022.pdfBaltic Bridge _raport półroczny 1H.2022.pdf BB Raport polroczny 2022
raport z przeglądu.pdfraport z przeglądu.pdf BB Raport z przegladu 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki