REKLAMA

ATREM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu.

2021-02-24 21:07
publikacja
2021-02-24 21:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-24
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., Spółka zawarła aneks do umowy ramowej (dalej zwana Umową ramową) z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym "Bankiem"), na mocy którego Spółka ma prawo do składania zleceń udzielenia gwarancji Banku, w ramach limitu linii na gwarancje do maksymalnej kwoty 22.250.000,00 PLN, do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy ramowej stanowi:
1/ hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000,00 PLN na będącej własnością Spółki, zabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ul. Czołgowej 4, stanowiących działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 214/80, 214/81, 214/115, oraz 214/117 z obrębu Złotniki, dla których to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1P/00183502/9 oraz PO1P/00154940/9,
2/ poręczenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. udzielone na kwotę 27.000.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu wczorajszym, tj. 23 lutego 2021 r., z Bankiem aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym (dalej Umowa kredytu), na mocy której Bank udzielił kredytu Spółce w wysokości 6.500.000 PLN do dnia 25 lutego 2022 r.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu, stanowią:
1/ weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w Deklarację wekslową;
2/ hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,00 PLN , na będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Ostrów Wielkopolski, przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki 1A, stanowiącej: działkę numer 5 oraz działkę numer 137/2 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00070553/0 oraz działkę numer 136/7 z obrębu Ostrów Wielkopolski oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1W/00078835/7,
3/ poręczenie udzielone przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. do kwoty 7.800.000,00 PLN.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-24 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-02-24 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki