REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2019-09-30 20:30
publikacja
2019-09-30 20:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_PSr_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_Skrocone_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_Sprawozdanie__z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_Raport_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_Raport_jednostka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 116.818 103.579 27.243 24.432
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15.523 11.023 3.620 2.600
III. Zysk (strata) brutto 20.175 13.698 4.705 3.231
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17.626 11.467 4.111 2.705
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17.626 11.467 4.111 2.705
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 17.418 11.517 4.062 2.717
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22.638 26.662 5.279 6.289
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6.109) (8.608) (1.425) (2.030)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22.881) (22.148) (5.336) (5.224)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (6.352) (4.094) (1.481) (.966)
XI. Aktywa razem 345.501 346.780 81.256 79.508
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 101.914 100.404 23.968 23.020
XIII. Zobowiązania długoterminowe 47.301 49.093 11.124 11.256
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 54.613 51.311 12.844 11.764
XV. Kapitał własny 243.587 246.376 57.288 56.488
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 243.169 246.323 57.189 56.475
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.983 1.933
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,207 0,137 0,048 0,032
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,207 0,137 0,048 0,032
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,88 2,92 0,68 0,67
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,88 2,92 0,68 0,67
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,23 0,22 0,05 0,05
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2520 4,3616
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2880 4,2395
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 81.282 65.413 18.956 15.430
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14.525 10.700 3.387 2.524
XXIX. Zysk (strata) brutto 14.451 10.763 3.370 2.539
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13.107 9.687 3.057 2.285
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 13.107 9.687 3.057 2.285
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13.475 15.857 3.142 3.740
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6.008 (2.153) 1.401 (.508)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19.967) (18.857) (4.656) (4.448)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (.484) (5.153) (.113) (1.215)
XXXVI. Aktywa razem 239.543 243.158 56.337 55.750
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 36.670 34.003 8.624 7.796
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 16.264 17.327 3.825 3.973
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 20.406 16.676 4.799 3.823
XL. Kapitał własny 202.873 209.155 47.712 47.954
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.983 1.933
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,155 0,115 0,036 0,027
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,155 0,115 0,036 0,027
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,41 2,48 0,57 0,57
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,41 2,48 0,57 0,57
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,23 0,22 0,05 0,05
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,2520 4,3616
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,2880 4,2395


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI -
dane na koniec pierwszego połrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego.Dane finansowe za pierwsze półrocze
2018 zostały przekształcone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem nabycia
przez spółkę BoomBit S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit
Games Limited, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. W wyniku
tej transakcji Grupa Kapitałowa ATM Grupa odnotowała 577 tys. zł straty,
wobec prezentowanego wcześniej prowizorycznego rozliczenia tej
transakcji zysku w kwocie 10.650 tys. zł. Uwzględniono również
skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej BoomBit za pierwsze półrocze 2018
roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2019_PSr_Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf2019_PSr_Skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf Finansowe sprawozdanie skonsolidowane
2019_PSr_Skrócone sprawozdanie finansowe.pdf2019_PSr_Skrócone sprawozdanie finansowe.pdf Finansowe sprawozdanie jednostkowe
2019_PSr_Sprawozdanie z działalności.pdf2019_PSr_Sprawozdanie z działalności.pdf Sprawozdanie z działalności
2019_PSr_Raport skonsolidowane.pdf2019_PSr_Raport skonsolidowane.pdf Raport audytora - sprawozdanie skonsolidowane
2019_PSr_Raport jednostka.pdf2019_PSr_Raport jednostka.pdf Raport audytora - sprawozdanie jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2019-09-30 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki