REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Korekta raport bieżący nr 7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.

2021-07-20 12:54
publikacja
2021-07-20 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_7.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_7.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Korekta raport bieżący nr 7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Korekta raport bieżący nr 7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.

Rada Dyrektorów informuje, że załączniki – Porządek obrad i formularz pełnomocnictwa stanowiące załączniki do raportu bieżącego nr. 7/2021 ogłoszonego 15 lipca 2021 r. zostały zrewidowane i nowe wersje zostały załączone do niniejszego raportu.

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 („Sprawozdanie”) zostało przekazane akcjonariuszom wraz z zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy („Zawiadomienie o WZA”).
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.30 czasu Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey. Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Zawiadomienie, zrewidowany porządek obrad i formularz pełnomocnictwa zostaną także wysłane do Akcjonariuszy w ciągu najbliższych dni.
Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 3 załącznika do niniejszego raportu.
Więcej informacji, prosimy o kontakt:
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Pani Elaine Smeja
Pani Aimee Gontier

Załączniki (zrewidowane wersje):
1. Porządek obrad
2. Formularz Pełnomocnictwa

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
Plik Opis
Raport 7.pdfRaport 7.pdf Raport Biezący 7 Korekta wraz z załącznikami
Current Report 7.pdfCurrent Report 7.pdf Current Report 7 Correction with appendixes

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 7/2021 dated 20 July 2021


Correction of Current Report no. 7/2021 dated 15 July 2021 Notice of
Annual General Meeting and Annual Report and Accounts


The Board of Directors informs that appendixes- Agenda and Proxy form
attached to current report no. 7/2021 announced on 15 July 2021 were
revised and new versions are attached to this report.


Atlas Estates Limited (the 'Company') announces that its Annual Report
and Accounts for the year ended 31 December 2020 (the 'Accounts') have
been distributed to shareholders together with the notice of the Annual
General Meeting (the 'Notice of AGM').


The Annual General Meeting will be held at the Company's Registered
Office at 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD on
19 August 2021 at 9.30 am (local time). The proposed revised agenda and
issues relating to filling of the documents concerning the right to
exercise share voting rights are included in the appendices to this
current report. The Notice, revised agenda and Proxy Form will be also
mailed out to Shareholders within the coming days.


The Board wish to ensure that you are able to exercise your rights to
participate in the General Meeting through voting. Details of how to
submit your proxy vote by post, by email or through CREST are set out on
page 3 of the Appendix to this report.


Further information, please contact:


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Tel +44 (0)1 481 749 360


Guernsey.Office@maitlandgroup.com


Mrs Elaine Smeja


Mrs Aimee Gontier


Appendix (revised):


1. Agenda


2. Form of proxy


Legal basis: Article 56 item 1. 2) of the Act of 29 July 2005 on Public
Offerings, Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organized Trading, and on Public Companies (Journal of
Laws of 2019, item 623) and §19 item 1 of the Regulation of the Minister
of Finance in Poland, dated 29 March 2018 on current and interim reports
published by issuers of securities and conditions for recognition as
equivalent of information whose disclosure is required under the law of
non – member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Mark Chasey Director
2021-07-20 Andrew Fox Director
2021-07-20 Guy Indig Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki