REKLAMA

ATAL S.A.: Emisja Obligacji Serii AW

2020-09-11 17:15
publikacja
2020-09-11 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Emisja Obligacji Serii AW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2020 z dn. 19.02.2020r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji, Raportu Bieżącego nr 18/2020 z dn. 26.08.2020r. w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji serii AW oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 25/2020 z dn. 09.09.2020r. w sprawie warunkowego wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst ATAL S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.09.2020r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 150.000 szt. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN.
Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Wyemitowano obligacje serii AW (kod ISIN: PLATAL000152) o następujących parametrach:
1) Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;
2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;
3) Wielkość emisji: 150.000 sztuk dwuletnich obligacji serii AW o łącznej wartości nominalnej 150.000.000,00 PLN;
4) Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;
5) Dzień wykupu obligacji: 11.09.2022r.;
6) Stopa Procentowa obligacji serii AW będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,60% w stosunku rocznym;
7) Dni Płatności Odsetek od obligacji serii AW: 11.03.2021r., 11.09.2021r., 11.03.2022r., 11.09.2022r.;
8) Obligacje serii AW emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;
9) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;
10) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
11) Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. i/lub GPW S.A.;

Subskrypcja obligacji serii AW prowadzona była w terminie od 27 do 31 sierpnia 2020 roku. Subskrypcją objętych było do 150.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 27 podmiotów. Przydziału na obligacje dokonano dla 27 podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-11 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki