REKLAMA
WEBINAR

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.: wyniki finansowe

2022-10-25 18:57
publikacja
2022-10-25 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3'22_Raport_kwartalny_Grupy_ASEE_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
I. Przychody operacyjne 1 080 586 790 061 230 499 173 316
II. Zysk z działalności operacyjnej 155 151 127 413 33 095 27 951
III. Zysk brutto 187 125 128 695 39 916 28 232
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 158 199 105 602 33 745 23 166
V. Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 153 364 102 226 32 714 22 425
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 156 733 142 552 33 433 31 272
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (72 284) (77 342) (15 419) (16 967)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (76 657) (84 654) (16 352) (18 571)
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 244 250 229 761 50 156 49 955
X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,96 1,97 0,63 0,43
XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,96 1,97 0,63 0,43
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
XII. Przychody z działalności holdingowej 60 726 97 741 12 953 21 441
XIII. Przychody z działalności operacyjnej 9 186 9 457 1 959 2 075
XIV. Zysk z działalności operacyjnej 49 179 88 931 10 490 19 509
XV. Zysk brutto 48 146 89 712 10 270 19 680
XVI. Zysk za okres sprawozdawczy 43 656 84 148 9 312 18 460
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 071 79 443 9 187 17 428
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 825 (23 632) 5 722 (5 184)
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (71 303) (51 441) (15 210) (11 285)
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 14 734 16 142 3 026 3 510
XXI. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,84 1,62 0,18 0,36
XXII. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,84 1,62 0,18 0,36


Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy ASEE
zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 roku oraz
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku. Wybrane dane
finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego bilansu Grupy ASEE
zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2022 roku oraz na dzień 31
grudnia 2021 roku.Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego
jednostkowego rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych ASEE S.A.zaprezentowano za okres 9 miesięcy zakończony 30
września 2022 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021
roku. Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego jednostkowego
bilansu ASEE S.A. zaprezentowano wg stanu na dzień 30 września 2022 roku
oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3'22_Raport_kwartalny_Grupy_ASEE_signed.pdfQ3'22_Raport_kwartalny_Grupy_ASEE_signed.pdf Raport kwartalny Grupy ASEE za 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-25 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2022-10-25 Miljan Mališ Członek Zarządu
2022-10-25 Michał Nitka Członek Zarządu
2022-10-25 Kostadin Slavkoski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki