REKLAMA
Tylko u nas

APIS: Rejestracja zmian w statucie Spółki.

2022-03-09 21:33
publikacja
2022-03-09 21:33
Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lubin Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 marca 2022 roku o rejestracji zmian w statucie Emitenta zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 11 stycznia 2022 roku.
Poniżej wykaz zmian w statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie §21 Statutu Spółki:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
•rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
•wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
•inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
•nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”
Nowe brzmienie §21 Statutu Spółki:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
•rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
•wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
•inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
•nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”
Dotychczasowe brzmienie §22 Statutu Spółki:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”
Nowe brzmienie §22 Statutu Spółki:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.
Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”
Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
•ocena sprawozdania finansowego,
•ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
•składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
•zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
•delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
•reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
•wybór biegłego rewidenta
•zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
•wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
•wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
•ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

Nowe brzmienie § 27 Statutu Spółki:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
•ocena sprawozdania finansowego,
•ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
•składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
•zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
•delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
•reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
•wybór firmy audytorskiej,
•zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
•wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
•wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
•wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
• ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”
Dotychczasowe brzmienie §29 Statutu Spółki:
„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.
Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”
Nowe brzmienie §29 Statutu Spółki:
„Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.
Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”
Dotychczasowe brzmienie §35 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”
Nowe brzmienie §35 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki sporządzony przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Załączniki
20220309_213334_0000139381_0000137817.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki