REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2021-05-12 00:31
publikacja
2021-05-12 00:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_Q3_2020_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 520 085 472 417 114 841 108 791
II. Marża ze sprzedaży 216 006 203 650 47 697 46 898
III. Zysk brutto ze sprzedaży 183 494 163 573 40 518 37 669
IV. EBITDA 81 950 70 334 18 096 16 197
V. EBIT 64 852 54 837 14 320 12 628
VI. Zysk netto 50 298 41 085 11 106 9 461
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 37 248 31 826 8 225 7 329
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 17 926 (16 066) 3 958 (3 700)
IX. Aktywa trwałe 243 396 242 464 52 228 54 291
X. Aktywa obrotowe 340 426 330 356 73 048 73 971
XI. Aktywa razem 583 822 572 820 125 276 128 262
XII. Zobowiązania długoterminowe 38 551 37 059 8 272 8 298
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 170 402 190 634 36 565 42 686
XIV. Kapitał własny 374 869 345 127 80 439 77 279
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 319 353 297 262 68 526 66 561
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 409 5 644
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,48 1,26 0,33 0,29
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 12,67 11,79 2,72 2,64
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,70 0,15 0,16
XX. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 122 477 119 970 27 044 27 628
XXII. Marża ze sprzedaży 41 122 39 966 9 080 9 204
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 41 084 39 888 9 072 9 186
XXIV. EBITDA 13 973 15 151 3 085 3 489
XXV. EBIT 6 682 7 545 1 475 1 738
XXVI. Zysk netto 25 832 13 547 5 704 3 120
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 2 730 (6 371) 603 (1 467)
XXVIII. Aktywa trwałe 237 844 232 115 51 036 51 974
XXIX. Aktywa obrotowe 52 208 57 012 11 203 12 766
XXX. Aktywa razem 290 052 289 127 62 239 64 740
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 8 867 5 453 1 903 1 221
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 529 42 205 6 765 9 450
XXXIII. Kapitał własny 249 656 241 469 53 571 54 068
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 409 5 644
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,02 0,54 0,23 0,12
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,90 9,58 2,13 2,15


Wybrane dane finansowe przedstawione
powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują 3 pierwsze
kwartały bieżącego roku obrotowego (1 lipca 2020 r. - 31 marca 2021 r.)
i 3 pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego (1 lipca 2019 r. - 31
marca 2020 r.).- Dane z skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31
marca 2021 r. (koniec 3 kwartału bieżącego roku obrotowego 2020/2021) i
na dzień 30 czerwca 2020 r. (koniec poprzedniego roku obrotowego
2019/2020).Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej zostały
przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,5287 zł za 3 pierwsze kwartały
bieżącego roku obrotowego 2020/2021 i 4,3424 zł za 3 pierwsze kwartaly
poprzedniego roku obrotowego 2019/2020.- Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg
średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,6603 zł na 31 marca 2021 r. i 4,4660 zł na 30 czerwca 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q3_2020_2021.pdfAMBRA_Q3_2020_2021.pdf Raport kwartalny Q3 2020/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2021-05-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2021-05-12 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki