REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2020-09-15 05:54
publikacja
2020-09-15 05:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
AMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
14092020_Statement_of_the_Supervisory_Board_of_AMBRA_S.A._signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020.09.14_Ambra_SzB_30.06.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 151 126 257 621 34 517 60 035
II. Marża ze sprzedaży 49 787 111 251 11 371 25 925
III. Zysk brutto ze sprzedaży 49 618 89 728 11 333 20 910
IV. EBIT 6 801 23 986 1 553 5 590
V. Zysk netto 19 282 28 091 4 404 6 546
VI. Przepływy pieniężne netto razem (5 981) (9 341) (1 366) (2 177)
VII. Aktywa trwałe 232 115 232 756 51 974 54 740
VIII. Aktywa obrotowe 57 012 50 821 12 766 11 952
IX. Aktywa razem 289 127 283 577 64 740 66 693
X. Zobowiązania długoterminowe 5 453 410 1 221 96
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 42 205 43 335 9 450 10 192
XII. Kapitał własny 241 469 239 832 54 068 56 405
XIII. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 644 5 928
XIV. Liczba akcji zwykłych (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
XV. Podstawowy/rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł) 0,76 1,11 0,17 0,26
XVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,58 9,51 2,15 2,24
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,70 0,68 0,16 16,00


Wybrane dane finansowe spółki AMBRA S.A. zaprezentowane powyżej zostały
przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne
pozycje jednostkowego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za poszczególne okresy wg kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego.
Kursy te wynosiły: 4,3784 zł za rok obrotowy 2019/2020 i 4,2912 zł za
rok obrotowy 2018/2019.- Poszczególne pozycje jednostkowego
sprawozdania z sytuacji finansowej wg średnich kursów ogłoszonych przez
NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,4660 zł
na dzień 30 czerwca 2020 r. i 4,2520 zł na dzień 30 czerwca 2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdfAMBRA_raport_roczny_2019_2020_podpisy.pdf Raport roczny 2019/2020
14092020_Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. signed.pdf14092020_Statement of the Supervisory Board of AMBRA S.A. signed.pdf Ocena Rady Nadzorczej
2020.09.14 Ambra SzB 30.06.2020-sig-sig.pdf2020.09.14 Ambra SzB 30.06.2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie audytora z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-09-15 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-09-15 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Marek Pawłowski Główny Księgowy - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych AMBRA S.A.
2020-09-15 Katarzyna Koszarna Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju - osoba odpowiedzialna za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki