17,5500 zł
0,00% 0,0000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_raport_kwartalny_Q1_19_20.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 125 194 112 729 28 782 26 329
II. Marża ze sprzedaży 53 589 48 933 12 320 11 429
III. Zysk brutto ze sprzedaży 41 174 37 769 9 466 8 821
IV. EBITDA 12 928 9 645 2 972 2 253
V. EBIT 8 363 6 458 1 923 1 508
VI. Zysk netto 5 635 4 503 1 295 1 052
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 682 2 580 846 603
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (11 104) 4 240 (2 553) 990
IX. Aktywa trwałe 233 225 184 375 53 326 43 362
X. Aktywa obrotowe 316 549 303 839 72 377 71 458
XI. Aktywa razem 549 774 488 214 125 703 114 820
XII. Zobowiązania długoterminowe 34 003 4 589 7 775 1 079
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 191 042 161 402 43 681 37 959
XIV. Kapitał własny 324 729 322 223 74 248 75 782
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 283 837 278 965 64 898 65 608
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 763 5 928
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,15 0,10 0,03 0,02
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,26 11,07 2,57 2,60
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,68 0,68 0,16 0,16
XX. Liczba akcji w szt. 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 33 664 61 597 7 739 14 387
XXII. Marża ze sprzedaży 10 331 28 167 2 375 6 579
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 10 287 19 448 2 365 4 542
XXIV. EBITDA 4 096 2 968 942 693
XXV. EBIT 2 102 608 483 142
XXVI. Zysk netto 6 592 5 331 1 516 1 245
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem (4 818) 293 (1 108) 68
XXVIII. Aktywa trwałe 236 475 232 756 54 069 54 740
XXIX. Aktywa obrotowe 66 798 50 821 15 273 11 952
XXX. Aktywa razem 303 273 283 577 69 342 66 693
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 12 146 410 2 777 96
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 703 43 335 10 221 10 192
XXXIII. Kapitał własny 246 424 239 832 56 344 56 405
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 763 5 928
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,26 0,21 0,06 0,05
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,78 9,51 2,24 2,24


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz z skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują pierwszy
kwartał bieżącego roku obrotowego 2019/2020 (1 lipca 2019 r. - 30
września 2019 r.) i pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego
2018/2019 (1 lipca 2018 r. - 30 września 2018 r.).- Dane z
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przedstawione na dzień 30 września 2019 r. (koniec pierwszego
kwartału bieżącego roku obrotowego 2019/2020) i na dzień 30 czerwca 2019
r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2018/2019).Wybrane dane
finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz z skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zaokończonego miesiąca danego
okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,3497 zł za pierwszy kwartał
bieżącego roku obrotowego 2019/2020 i 4,2815 zł za pierwszy kwartał
poprzedniego roku obrotowego 2018/2019.- Dane z skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,3736 zł na dzień 30 września 2019 r. i 4,2520 zł na dzień 30
czerwca 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_raport_kwartalny_Q1_19_20.pdfAMBRA_raport_kwartalny_Q1_19_20.pdf Raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 Robert Ogór Prezes Zarządu
2019-11-13 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2019-11-13 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.