REKLAMA

ALTUS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:49
publikacja
2021-04-30 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._list_do_sprawozdania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._skonsolidowane_ALTUS_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Altus_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Oswiadczenie_Zarzadu_ALTUS_o_rzetelnosci_sprawozdania_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Ocena_RN_skonsolidowane_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8._Oswiadczenie_RN_dot._KA_skonsolidowane_Altus_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 65 635 121 110 14 670 28 153
II. Koszty działalności operacyjnej 52 844 103 639 11 811 24 092
III. Zysk (strata) na sprzedaży 12 791 17 471 2 859 4 061
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 235 5 988 2 958 1 392
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 271 8 191 3 190 1 904
VI. Zysk (strata) netto 10 595 3 949 2 368 918
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej 8 653 1 167 1 934 271
VIII. Średnia ważona liczba akcji 44 082 740 46 120 000 44 082 740 46 120 000
IX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,03 0,04 0,01
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 455 17 500 -3 454 4 068
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 31 153 -157 6 963 -37
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 715 -6 907 -11 782 -1 606
XIII. Aktywa trwałe 2 509 3 541 544 832
XIV. Aktywa obrotowe 127 535 169 792 27 636 39 871
XV. Aktywa razem 130 044 173 333 28 180 40 703
XVI. Kapitał własny 110 079 152 383 23 853 35 783
XVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 810 1 402 176 329
XVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 19 155 19 548 4 151 4 590
XIX. Pasywa razem 130 044 173 333 28 180 40 703
XX. Liczba akcji 40 920 000 46 120 000 40 920 000 46 120 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,69 3,30 0,58 0,78

Wybrane dane finansowe
zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na EURO
według następujących zasad:


-
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 roku– według średniego
kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,6148 zł / EURO),


-
poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego
(4,4742 zł / EURO) w 2020 r.,poszczególne
pozycje aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 roku – według średniego
kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank
Polski (4,2585 zł / EURO),


-
poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego
(4,3018 zł / EURO) w 2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. list do sprawozdania_2020.pdf1. list do sprawozdania_2020.pdf List do raportu rocznego Altus 2020
2. skonsolidowane ALTUS SSF 2020.pdf2. skonsolidowane ALTUS SSF 2020.pdf skonsolidowane sprawozdanie Altus 2020
3. sprawozdanie z dzialalnosci Grupa Altus S.A. 2020.pdf3. sprawozdanie z dzialalnosci Grupa Altus S.A. 2020.pdf sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Altus 2020
4. SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf4. SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdf sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Altus 2020
5. Oświadczenie Zarządu ALTUS o rzetelności sprawozdania 2020.pdf5. Oświadczenie Zarządu ALTUS o rzetelności sprawozdania 2020.pdf oświadczenie zarządu o rzetelności sprawozdania 2020
6. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf6. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej 2020.pdf informacja dot. wybory firmy audytorskiej
7. Ocena RN skonsolidowane Altus 2020.pdf7. Ocena RN skonsolidowane Altus 2020.pdf Ocena RN skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Altus 2020
8. Oświadczenie RN dot. KA skonsolidowane Altus 2020.pdf8. Oświadczenie RN dot. KA skonsolidowane Altus 2020.pdf Oświadczenie RN dot. KA Altus 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Góralewski Prezes Zarządu
2021-04-30 Wioletta Błaszkowska Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Małgorzata Boral Mac Audtitor Sp.zo.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki