REKLAMA

ADS S.A.: Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2008-11-14 20:40
publikacja
2008-11-14 20:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSR_III_2008_ADS_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 414 347 172 120 988 45
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 480 -1 798 1 016 -469
III. Zysk (strata) brutto 5 305 -977 1 549 -255
IV. Zysk (strata) netto 5 035 -1 045 1 470 -273
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 508 285 -5 112 74
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 822 -45 860 -3 160 -11 970
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 713 107 413 1 084 28 035
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -24 617 61 838 -7 188 16 140
IX. Aktywa razem 261 027 131 245 76 586 34 744
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98 346 6 932 28 855 1 835
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 039 0 305 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 92 002 5 089 26 994 1 347
XIII. Kapitał własny 162 681 124 313 47 731 32 909
XIV. Kapitał zakładowy 201 456 154 080 59 107 40 789
XV. Liczba akcji 201 455 999 154 080 000 201 455 999 154 080 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,01 0,01 -0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,01 0,01 -0,00
XVIII. . Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,81 0,81 0,24 0,21
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,81 0,81 0,24 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 697 172 15 678 45
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 883 -1 798 550 -469
XXIII. Zysk (strata) brutto 2 484 -977 725 -255
XXIV. Zysk (strata) netto 2 636 -1 045 770 -273
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 740 285 -4 596 74
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 773 -45 860 -2 854 -11 970
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 358 107 413 981 28 035
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 155 61 838 -6 469 16 140
XXIX. Aktywa razem 228 801 131 245 67 131 34 744
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 339 6 932 19 171 1 835
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 327 0 96 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 62 337 5 089 18 290 1 347
XXXIII. Kapitał własny 163 462 124 313 47 960 32 909
XXXIV. Kapitał zakładowy 201 456 154 080 59 107 40 789
XXXV. Liczba akcji 201 455 999 154 080 000 201 455 999 154 080 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,01 0,00 -0,00
XXXVII. . Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,01 0,00 -0,00
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,81 0,81 0,23 0,21
XXXIX. . Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,81 0,81 0,23 0,21
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
QSR III 2008 ADS S.A..pdf QSR III 2008 ADS S.A..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ADS S.A. za III kwartał 2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-11-14 Marian Przepolski Prezes Zarządu
2008-11-14 Zbigniew Rakocy Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki