REKLAMA

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-28 21:43
publikacja
2022-11-28 21:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_Investments_3Q_2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 467 484 100 106
III. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 808 -3 967 -1 026 -870
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 976 -20 396 -2 768 -4 474
V. Zysk (strata) netto -12 143 -19 288 -2 590 -4 231
Zysk (strata) netto przypisany:
VI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 282 -18 797 -2 193 -4 124
VII. Udziałom niekontrolującym -1 861 -491 -397 -108
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
VIII. - podstawowy -0,92 -1,46 -0,2 -0,32
IX. - rozwodniony -0,92 -1,46 -0,2 -0,32
X. Całkowite dochody ogółem -12 585 -19 930 -2 685 -4 372
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 724 -19 439 -2 288 -4 264
XII. Udziałom niekontrolującym -1 861 -491 -397 -108
XIII. tys. PLN tys. EUR
XIV. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XV. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XVI. Aktywa trwałe 50 843 53 042 10 440 11 532
XVII. Aktywa obrotowe 2 918 3 570 599 776
XVIII. Aktywa ogółem 53 761 56 612 11 040 12 309
XIX. Kapitał własny ogółem -2 429 7 302 -499 1 588
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -7 649 241 -1 571 52
XXI. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 5 220 7 061 1 072 1 535
XXII. Zobowiązania długoterminowe 32 475 6 792 6 669 1 477
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 715 42 518 4 870 9 244
XXIV. Pasywa ogółem 53 761 56 612 11 040 12 309
XXV. tys. PLN tys. EUR
XXVI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021
XXVII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -638 -7 970 -136 -1 748
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -126 -917 -27 -201
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 729 6 738 156 1 478
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -35 -2 149 -7 -471


Powyższe wybrane dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w
następujący sposób:·        Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
dzień bilansowy tj. 30 września 2022 r. (1 EUR = 4,8698 PLN) i na dzień
31 grudnia 2021 r. (1 EUR= 4,5994 PLN).·        Poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 r. (1 EUR = 4,6880 PLN) oraz
dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2021 r. (1 EUR = 4,5585 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Adiuvo Investments_3Q_2022_final.pdfAdiuvo Investments_3Q_2022_final.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2022-11-28 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki