REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ABC DATA S.A.: wyniki finansowe

2019-09-30 21:58
publikacja
2019-09-30 21:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
H1_2019_Vicis_skonsolidowane_spraw_30092019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
H1_2019_Vicis__jednostkowe_sprawozdanie_30_09_2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Vicis_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGA_VNI_SA_raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowany_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PGA_VNI_SA_raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Działalność zaniechana
I. Przychody ze sprzedaży 1 919 140 1 938 103 447 561 457 154
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej (5 019) (890) (1 170) (210)
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (12 504) (5 737) (2 916) (1 353)
IV. Zysk/ (strata) netto (12 911) (7 356) (3 011) (1 735)
V. Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 594 550 122 594 550 122 594 550 122 594 550
VI. Podstawowy zysk / (strata) netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,11) (0,06) (0,02) (0,01)
VII. Rozwodniony zysk/ (strata) netto na jedną akcję (w złotych/EURO) (0,11) (0,06) (0,02) (0,01)
Skonsolidowane przepływy pieniężne
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 692 (6 292) 13 221 (1 484)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 099) (3 213) (256) (758)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93 651) (9 546) (21 840) (2 252)
XI. Przepływy pieniężne netto razem (38 058) (19 051) (8 875) (4 494)
XII. Skonsolidowany bilans 30-06-2019 31-12-2018 30-06-2019 31-12-2018
XIII. Aktywa 800 623 1 170 856 188 293 272 292
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 - 0 -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 607 024 979 955 142 762 227 897
XVI. Kapitał własny 193 597 190 901 45 531 44 396
XVII. Kapitał zakładowy 125 267 125 267 29 461 29 132


Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca
2019 roku – 4,2880 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku –
4,2395 EUR/PLN;- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2019 roku
–4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 – 4,3000 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
H1_2019_Vicis_skonsolidowane_spraw_30092019_final.pdfH1_2019_Vicis_skonsolidowane_spraw_30092019_final.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA
2019 ROKU
H1_2019_Vicis_ jednostkowe_sprawozdanie_30 09 2019_final.pdfH1_2019_Vicis_ jednostkowe_sprawozdanie_30 09 2019_final.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6
MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vicis_final.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vicis_final.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VICIS NEW INVESTMENTS S.A. ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
PGA_VNI SA_raport_biegłego rewidenta z przeglądu_skonsolidowany_30.06.2019.pdfPGA_VNI SA_raport_biegłego rewidenta z przeglądu_skonsolidowany_30.06.2019.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU
PGA_VNI SA_raport_biegłego rewidenta z przeglądu_30.06.2019.pdfPGA_VNI SA_raport_biegłego rewidenta z przeglądu_30.06.2019.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki