REKLAMA

1SOLUTION: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

2022-09-28 17:26
publikacja
2022-09-28 17:26
Zarząd One Solution S.A. („Spółka” lub „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, tj. w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia określonego w § 7 ust. 7.10 Statutu Spółki.

1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii E: 12 sierpnia 2022 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii E: 14 września 2022 r.

2)Data przydziału akcji:
Zgodnie z uchwałą nr 2/07/2022 Zarządu Spółki z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie przez Spółkę oferty i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata – w drodze zawarcia umów objęcia akcji. Na podstawie dokumentów związanych z przyjęciem oferty akcji oraz umów objęcia akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji w dniu 14 września 2022 r.

3)Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4)Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.

5)Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostały skierowane do inwestorów oferty objęcia na łącznie 11.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł, które zostały w takiej ilości objęte przez adresatów ofert.

6)Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii E w liczbie 11.700.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

7)Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje serii E w liczbie 11.700.000 pokrywane są wkładem pieniężnym.

8)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
Oferta objęcia akcji serii E została skierowana do trzynastu podmiotów.

9)Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto dziewięć umów objęcia akcji serii E i przydzielono akcje dziewięciu podmiotom.

10)Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podmioty, którym przydzielono akcje serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

12)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynoszą 3.333,30 zł, w tym:
-koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
-koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
-koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
-koszty promocji oferty: 0,00 zł,
-inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 3.333,30 zł.


Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki