REKLAMA

14ZACH: Przejęcie przez Emitenta spółki West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2009-12-28 13:02
publikacja
2009-12-28 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2009
Data sporządzenia: 2009-12-28
Skrócona nazwa emitenta
14ZACH
Temat
Przejęcie przez Emitenta spółki West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru w dniu 16 grudnia 2009 r. połączenia Emitenta ze spółką West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O zamiarze i celach połączenia Emitenta ze spółką West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 32/2009.
Celem połączenia było uproszczenie struktury kapitałowej grupy Emitenta w tym ograniczenie kosztów jej funkcjonowania.
Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie przez Emitenta spółki West Development sp. z o.o. W związku z faktem że West Development sp. z o.o. była spółką zależną w 100% od Emitenta, połączenie odbyło się w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Połączenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 sierpnia 2009 r. Nr. 168 poz. 11061.
Spółka West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była spółką holdingową i poza posiadaniem udziałów lub akcji w innych spółkach nie prowadziła innej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-12-28 Jerzy Kotkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki