WAŻNE

08OCTAVA: wyniki finansowe

2020-03-26 17:43
publikacja
2020-03-26 17:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
sprawozdanie_z_badania_jed._OCTAVA_2019.12.31-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy_Octava_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_R_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_RO_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Sprawozdanie_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_wybor_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_funkcjonowanie_KA_sprawozdanie_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody i straty z inwestycji (2 415) (1 342) (561) (315)
II. Pozostałe przychody operacyjne 11 8 3 2
III. Koszty operacyjne (938) (870) (218) (204)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 342) (2 204) (777) (517)
V. Zysk (strata) netto (2 997) (1 952) (697) (457)
VI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR): (0,07) (0,05) (0,02) (0,01)
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (7 552) 9 265 (1 756) 2 171
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
X. Przepływy pieniężne netto (7 552) 9 265 (1 756) 2 171
XI. Aktywa, razem 60 991 64 630 14 322 15 030
XII. Zobowiązania, razem 741 1 383 174 322
XIII. Kapitał własny, razem 60 250 63 247 14 148 14 709
XIV. Liczba akcji (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,41 1,48 0,33 0,34
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie z badania jed. OCTAVA 2019.12.31-sig-sig.pdfsprawozdanie z badania jed. OCTAVA 2019.12.31-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
List do Akcjonariuszy Octava_2019.pdfList do Akcjonariuszy Octava_2019.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
Octava_R_2019.pdfOctava_R_2019.pdf Jednostkowy Raport Roczny R_2019
RS_RO_2019.pdfRS_RO_2019.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie_Zarządu_sprawozdanie 2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania i podmiotu badającego sprawozdanie
Oświadczenie RN_Sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie RN_Sprawozdanie 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2019 rok
Oświadczenie RN_wybór firmy audytorskiej 2019.pdfOświadczenie RN_wybór firmy audytorskiej 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN_funkcjonowanie KA_sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie RN_funkcjonowanie KA_sprawozdanie 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Agnieszka Jagiełło Process Solutions sp. z o.o. Agnieszka Jagiełło
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki