REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2022-11-25 11:59
publikacja
2022-11-25 11:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 408 3 813 940 836
II. Pozostałe przychody operacyjne 796 4 283 170 940
III. Przychody finansowe 1 491 1 796 318 394
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 978 969 -422 213
V. Zysk/Strata brutto -1 599 1 740 -341 382
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -1 428 1 337 -305 293
VII. Zysk/Strata netto ogółem -1 428 1 337 -305 293
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -1 182 945 -252 207
IX. Całkowity dochód netto -1 428 1 337 -305 293
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -1 182 945 -252 207
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 185 -4 254 -466 -933
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 467 -398 100 -87
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 3 194 169 701
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -926 -1 458 -198 -320
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,08 0,07 -0,02 0,02
XVI. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 36 673 37 605 7 531 8 176
XVIII. Zobowiązania razem 6 657 6 157 1 367 1 339
XIX. Zobowiązania długoterminowe 579 227 119 49
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 078 5 930 1 248 1 289
XXI. Kapitał własny 30 016 31 448 6 164 6 837
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 141 28 327 5 573 6 159
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 859 3 027
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,95 2,03 0,40 0,44
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 340 286 73 63
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 642 1 211 137 266
XXIX. Przychody finansowe 576 47 797 123 10 485
XXX. Zysk/Strata brutto -3 291 29 637 -702 6 501
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem -2 717 32 242 -580 7 073
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -2 717 32 242 -580 7 073
XXXIII. Całkowity dochód netto -2 717 32 242 -580 7 073
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -2 717 32 242 -580 7 073
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 455 -689 -310 -151
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 676 483 144 106
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 602 592 128 130
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -177 386 -38 85
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,20 2,32 -0,04 0,51
XL. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021*
XLI. Aktywa razem 47 220 49 722 9 696 10 811
XLII. Zobowiązania razem 2 551 2 336 524 508
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 199 173 41 38
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 352 2 163 483 470
XLV. Kapitał własny 44 669 47 386 9 173 10 303
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 859 3 027
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,21 3,40 0,66 0,74


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną
akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na
akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:' - pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten
wyniósł w okresie bieżącym - 4,6880 PLN, a w okresie porównawczym -
4,5585 PLN,' - pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu
ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten
wyniósł na dzień 30 września 2022 roku - 4,8698 PLN; na dzień 31 grudnia
2021 roku - 4,5994 PLN.* skorygowano przeliczenie PLN - EUR, w
stosunku do opublikowanego jednostkowego sprawozdania finansowego za
2021 rok.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022 roku.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022 roku.pdf Magna Polonia S.A._jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022 roku.pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022 roku.pdf GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki